Hỏi Đáp

Quản lý hành chính nhà nước là gì? Khái niệm và đặc điểm?

Việt Nam đang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc tổng hợp các nguồn lực, việc củng cố và hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước, trong đó có vai trò của chính quyền trong hoạt động hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng. Là hoạt động tổ chức và điều hành nhằm thực hiện những chức năng, nhiệm vụ cơ bản nhất của nhà nước trong quản lý xã hội. Vì vậy, việc đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết, vì đây sẽ là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức và hoạt động của nền hành chính nhà nước Việt Nam.

Vậy, chúng ta hiểu như thế nào về hành chính nhà nước? Dưới góc độ pháp lý, đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước là gì?

Bạn đang xem: Chi quản lý hành chính là gì

1. Hành chính nhà nước là gì?

Theo nghĩa chung nhất, quản lý là sự tác động có định hướng lên hệ thống nhằm đảm bảo sự phát triển có trật tự và thường xuyên của hệ thống. Trên cơ sở đó, có thể hiểu quản lý nhà nước là một hình thức quản lý xã hội nhưng nó bao gồm quyền lực của nhà nước, đồng thời sử dụng quyền lực của nhà nước để điều chỉnh các quan hệ nhằm đảm bảo duy trì và phát triển có trật tự các mục tiêu. Từ đó đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

Hành chính nhà nước là hoạt động hành chính của các cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước (quyền lực hành chính) và quản lý, điều hành mọi lĩnh vực của đời sống xã hội theo quy định của pháp luật. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Hệ thống thể chế: Mặc dù quyền lập pháp, quyền tư pháp, quyền xét xử và giám sát không thuộc hệ thống quản lý hành chính quốc gia nhưng trong cơ chế vận hành của nó cũng có các công việc hành chính, dịch vụ công và các tổ chức nhân sự tương tự như quyền lực của chính phủ. .Phần này cũng phải tuân theo các quy định thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước. Quyền lực hành chính có 2 nội dung:

– Đầu tiên là ban hành các quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành luật.

– Thứ hai là hành chính nhà nước, tức là tổ chức, điều hành và phối hợp các hoạt động kinh tế, xã hội để đưa pháp luật vào đời sống xã hội.

Từ đó có thể hiểu hành chính nhà nước thực chất là thực hiện quyền lực hành chính nhà nước, là sự tác động có tổ chức, thường xuyên của quyền lực pháp luật nhà nước đối với các quan hệ xã hội và trật tự pháp luật để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhà nước được quản lý bằng các thiết chế trong hệ thống. Sự quản lý hành chính của ủy ban nhân dân các cấp từ trung ương đến địa phương.

2. Tính năng Quản lý Nhà nước:

Nền hành chính quốc gia có những đặc điểm cơ bản sau:

2.1. Hành chính nhà nước là hoạt động của quyền lực nhà nước:

Quyền lực nhà nước là đặc trưng cơ bản nhất để phân biệt hoạt động quản lý hành chính nhà nước với các hoạt động quản lý xã hội khác. Quyền lực nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước trước hết thể hiện ở việc chủ thể có thẩm quyền thể hiện ý chí của nhà nước bằng một phương thức nhất định, trong đó sử dụng những phương tiện cơ bản và đặc biệt quan trọng. Nó là một văn bản của quản lý quốc gia. Cơ quan hành chính nhà nước thể hiện ý chí của mình dưới hình thức các chủ trương, chính sách pháp luật bằng việc ban hành các văn bản, hướng dẫn xây dựng và áp dụng pháp luật; dưới hình thức luật và quy định, nó cụ thể hóa các cơ quan nhà nước và các luật, quy định của cấp trên thành quy định chi tiết có thể thực hiện trong thực tế; Áp dụng pháp luật vào thực tế dưới hình thức mệnh lệnh đặc biệt, trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ quản lý; chỉ đạo hoạt động của cấp dưới dưới hình thức mệnh lệnh để tổ chức thực hành thực hiện pháp luật; chống lại cấp dưới dưới dạng thông tin hướng dẫn nhằm đảm bảo các cơ quan hành chính nhà nước Thống nhất và có hệ thống.

2.2. Quản lý nhà nước là hoạt động do các chủ thể có quyền lực hành chính thực hiện:

Theo quy định của pháp luật, chủ thể quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam bao gồm: cơ quan hành chính nhà nước và công chức nhà nước; người đứng đầu cơ quan nhà nước; công chức nhà nước, cá nhân hoặc tổ chức xã hội được nhà nước ủy quyền quản lý một số loại công việc. Do đó, đối tượng của quản lý hành chính nhà nước là các quan hệ xã hội thuộc các lĩnh vực khác nhau nảy sinh trong đời sống, đời sống pháp luật và trong các cơ quan nhà nước. Thông qua đó, có thể xác định đối tượng của hoạt động quản lý hành chính nhà nước là trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính.

Xem thêm: Các khái niệm và cách tiếp cận đối với quản lý nhà nước

Hành chính là một trong ba quyền lực thống nhất quyền lực nhà nước với quyền lực chính trị. Với tư cách là cơ quan hành pháp cao nhất (cơ quan chấp hành của Quốc hội), chính phủ thực hiện quyền hành pháp cao nhất đối với toàn dân và xã hội. Tuy nhiên, chính phủ thực hiện các chức năng của mình thông qua hệ thống hành chính. Cốt lõi của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Hành chính là quyền lực chính trị; hành chính nhà nước là thực hiện quyền lực hành chính, nó phục tùng và phục vụ quyền lực hành chính, nhưng bản thân nó không phải là quyền lực chính trị.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

2.3. Hành chính nhà nước là hoạt động do Nhà nước thực hiện và quản lý:

Có thể nói, sự kết hợp giữa tuân thủ và điều hành đã tạo thành một thể thống nhất trong nội dung của hoạt động hành chính quốc gia. Đây cũng là đặc điểm cơ bản phân biệt hành chính nhà nước với hoạt động lập pháp và hoạt động tư pháp.

– Tuân thủ được thể hiện ngay từ đầu của quá trình quản lý hành chính nhà nước, đó là bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành được thực hiện trên thực tế. Điều này thể hiện ở chỗ, mọi hoạt động hành chính của nhà nước đều phải được tiến hành và thực hiện theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, quản trị còn thể hiện ở chỗ, chủ thể hành chính nhà nước phải trực tiếp tổ chức, hướng dẫn các đối tượng quản lý thuộc thẩm quyền của mình theo một quy trình thống nhất; tổ chức cho các chủ thể có liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật, để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ kinh doanh; đồng thời, các văn bản pháp luật Sống động như thật, được áp dụng cụ thể, chính xác.

—— Việc thực hiện các hoạt động hành chính quốc gia thể hiện ở việc chủ thể có thẩm quyền tổ chức và thực hiện pháp luật trong đời sống xã hội. Trong quá trình này, các chủ thể này không chỉ tự mình thực thi pháp luật mà quan trọng hơn, họ thực hiện chức năng chỉ đạo điều hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo một quy trình thống nhất. Tổ chức cho các chủ thể có liên quan thực hiện theo pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ quản lý.

2.4. Hoạt động quản lý nhà nước mang tính chủ động, sáng tạo:

Căn cứ vào tình hình, đặc điểm của từng đối tượng quản lý, cũng như các điều kiện và yếu tố xung quanh từng trường hợp cụ thể, chủ thể quản lý hành chính quốc gia có thể đề xuất các chính sách và biện pháp quản lý phù hợp.

Tính chủ động đổi mới còn được thể hiện rõ nét trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý quốc gia. Đây là đặc điểm tồn tại do tính phức tạp, đa dạng, phong phú của đối tượng quản lý nhà nước, đồng thời đòi hỏi chủ thể quản lý phải có biện pháp giải quyết mọi tình huống nảy sinh một cách có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, chủ động, sáng tạo không nằm ngoài phạm vi quy định của pháp luật.

2.5. Hành chính nhà nước là một hoạt động liên tục:

Có thể nói, hệ thống thể chế quản lý hành chính quốc gia được liên kết chặt chẽ, thống nhất từ ​​Trung ương đến địa phương, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Có nghĩa là cấp dưới phục tùng cấp trên, chấp hành mệnh lệnh và chấp nhận sự kiểm tra thường xuyên của cấp trên, đồng thời cấp trên cũng phải lắng nghe ý kiến ​​của cấp dưới, cấp dưới có quyền phát huy khả năng sáng tạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.

Xem thêm: Hành chính Nhà nước – cơ quan hành chính nhà nước quan trọng nhất

Khác với hoạt động lập pháp và tư pháp, hoạt động hành chính nhà nước luôn đòi hỏi phải có tính liên tục, kịp thời và linh hoạt để thích ứng với sự thay đổi không ngừng của đời sống xã hội. Đặc điểm này được coi là cơ sở quan trọng để xây dựng các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, công chức, viên chức; tạo ra một nền hành chính gọn nhẹ, linh hoạt về tổ chức, với đội ngũ công chức năng động, sáng tạo, quyết liệt và trách nhiệm. .

Mặt khác, tổ chức cơ cấu hành chính quốc gia thành một khối thống nhất còn giúp đảm bảo tính chính danh của các hoạt động hành chính. Khác với hoạt động lập pháp và tư pháp, hoạt động hành chính nhà nước luôn đòi hỏi phải có tính liên tục, kịp thời và linh hoạt để thích ứng với sự thay đổi không ngừng của đời sống xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button