Hỏi Đáp

Chủ thể của hợp đồng là gì?

1. Hợp đồng là gì?

Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, sửa đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

2. Đối tượng của hợp đồng là gì?

Chủ thể của hợp đồng là cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Luật dân sự thỏa thuận và có nghĩa vụ về việc xác lập, thay thế, sửa đổi, chấm dứt quyền dân sự trong hình thức của hợp đồng dân sự.

Bạn đang xem: Chủ thể của hợp đồng là gì

a) Nếu chủ thể của hợp đồng là cá nhân

– Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự, cụ thể:

+ Quyền nhân thân không gắn liền với tài sản và quyền nhân thân gắn liền với tài sản;

+ Quyền sở hữu tài sản, quyền thừa kế và các quyền khác;

+ Quyền tham gia vào quan hệ dân sự và chịu các nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.

– Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng cá nhân xác lập, thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự thông qua hành vi của mình.

b) Nếu chủ thể của hợp đồng là pháp nhân

– Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân được hưởng các quyền và nghĩa vụ dân sự.

– Một tổ chức được coi là pháp nhân khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Được thành lập theo Bộ luật này và các luật khác có liên quan;

+ Có cơ cấu tổ chức được quy định trong Phần 83 của Bộ luật này;

+ Sở hữu tài sản độc lập với cá nhân hoặc pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

+ thể hiện sự tham gia độc lập của cô ấy vào quan hệ pháp luật.

3. Đề xuất một hợp đồng

– Đề nghị giao kết hợp đồng là sự thể hiện rõ ràng ý định của bên đề nghị với một bên cụ thể hoặc công chúng (sau đây gọi chung là bên được đề nghị) về ý định giao kết hợp đồng của bên đề nghị và bị ràng buộc bởi đề nghị này.

– Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng quy định thời hạn trả lời và bên đặt hàng giao kết lại hợp đồng với bên thứ ba trong thời hạn chờ trả lời của bên được chào hàng thì bên được chào hàng phải bồi thường thiệt hại do bên được chào hàng gây ra. Nếu gây ra thiệt hại thì bên được chào hàng không giao kết hợp đồng.

4. Thời điểm có hiệu lực của việc ký đề xuất hợp đồng

– Thời điểm có hiệu lực của đề nghị giao kết hợp đồng được xác định như sau:

+ Được xác định bởi Đại lý;

+ Trừ trường hợp bên chào hàng có quy định khác, đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày bên được chào hàng nhận được đề nghị, trừ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác.

– Một lời đề nghị giao kết hợp đồng được coi là đã được nhận nếu:

+ Nếu người được chào hàng là cá nhân thì chuyển chào hàng về nơi cư trú; nếu người được chào hàng là pháp nhân thì chuyển chào hàng về trụ sở chính;

+ Bảng báo giá đã được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của nhà thầu;

+ Khi bên được chào hàng biết được đề nghị giao kết hợp đồng bằng các phương thức khác.

Xin chào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button