Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì? Nội dung và vai trò

Sự đa dạng trong kế toán tồn tại ở mọi quốc gia. Mặc dù truyền thống và kinh nghiệm của các quốc gia khác nhau đã dẫn đến sự phát triển của các mô hình báo cáo tài chính khác nhau, nhưng áp lực của sự phát triển mạnh mẽ trong môi trường toàn cầu hóa cho thấy nhu cầu về báo cáo tài chính, điều cần thiết để chuyển đổi các nền kinh tế hội nhập quốc tế. Những thay đổi đáng kể trong thực tiễn kinh doanh kể từ sau Thế chiến thứ hai đã đặt ra yêu cầu quốc tế hóa kế toán và kiểm toán.

Luật sư Tư vấn pháp luật miễn phí Điện thoại 24/7: 1900.6568

Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì

1. Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì?

Chuẩn mực kế toán là những quy định chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu và ban hành làm cơ sở cho việc lập và giải thích thông tin trong báo cáo tài chính.

Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế là hệ thống các chuẩn mực đề cập đến các vấn đề cơ bản, khuôn mẫu, nguyên tắc và phương pháp được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới.

Cơ quan đầu tiên phát triển và công bố hệ thống các chuẩn mực kế toán quốc tế là Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (“iasc”). Là một tổ chức độc lập được thành lập năm 1973 và bao gồm đại diện của 13 quốc gia thành viên của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (“ifac”), đại diện của 03 tập đoàn kinh tế lớn và một số quan sát viên. Từ Ủy ban Châu Âu, Trung Quốc, Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (iosco), FASB.

Hệ thống các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế do Ủy ban Sáng lập Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành và quản lý. Các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (iass) tiếp tục tuân theo các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành trước iasc và IASB tiếp tục xây dựng, xuất bản và phát triển các chuẩn mực này. Chuẩn mực kế toán mới được gọi là Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế ifrss.

2. Nội dung của IAS:

Hiện nay, 38 chuẩn mực kế toán đã được ban hành và ban hành trên toàn thế giới, bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của kế toán. Mỗi tiêu chuẩn đều có nội dung cụ thể, do đó, chỉ một trong các tiêu chuẩn được chọn để giới thiệu nội dung của IAS trong bài viết này. Cụ thể: ias 01 – Trình bày Báo cáo Tài chính

A. Mục đích:

Mục đích của chuẩn mực này là tạo cơ sở cho việc trình bày báo cáo tài chính chung nhằm đảm bảo rằng báo cáo tài chính của một đơn vị có thể so sánh được giữa các kỳ và với báo cáo tài chính của các đơn vị khác. ias 1 đưa ra các quy định và trách nhiệm chung đối với việc lập báo cáo tài chính, hướng dẫn về cấu trúc của báo cáo tài chính và các yêu cầu tối thiểu đối với nội dung của báo cáo tài chính.

b. Phạm vi áp dụng.

Xem thêm: Tài sản dài hạn là gì? So sánh tài sản ngắn hạn và dài hạn?

– Chuẩn mực này áp dụng cho tất cả các báo cáo tài chính thông thường được lập theo IFRS.

– Các tiêu chí cụ thể để ghi nhận, đo lường và công bố các giao dịch cụ thể.

– Chuẩn mực này không áp dụng cho cấu trúc và nội dung của báo cáo tài chính giữa niên độ tóm tắt được trình bày theo quy định tại Điều 34.

– Chuẩn mực này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và những doanh nghiệp trình bày báo cáo tài chính riêng theo quy định tại Điều 27.

c. Các điều khoản cơ bản

– Báo cáo tài chính chung: Đây là các báo cáo tài chính được cung cấp để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng không có quyền yêu cầu doanh nghiệp lập báo cáo tài chính để đáp ứng nhu cầu của họ. Hỏi họ để biết thông tin cụ thể

– Chủ sở hữu: là người nắm giữ một công cụ được phân loại là công cụ vốn chủ sở hữu.

Xem thêm: Đôi trai đẹp Sài Gòn nên duyên nhờ một cô gái: &quotMình nghĩ con trai hiểu được con trai hơn chứ đúng không?&quot

– Thu nhập tổng hợp khác: bao gồm các khoản mục thu nhập và chi phí không được tính vào lãi hoặc lỗ theo các nguyên tắc kế toán khác.

Xem thêm: Tư vấn pháp luật thuế, tư vấn hỗ trợ kế toán uy tín

d. Báo cáo tài chính.

– Mục đích của báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính phản ánh một cách khoa học tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động và dòng tiền của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của đa số người sử dụng trong việc ra quyết định kinh tế.

– Vì mục đích này, báo cáo tài chính phải cung cấp các thông tin sau: tài sản; nợ phải trả; vốn chủ sở hữu; thu nhập và chi phí, bao gồm cả lãi và lỗ; đóng góp của chủ sở hữu và phân phối cho chủ sở hữu; dòng tiền.

– Hệ thống Báo cáo Tài chính: Một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh, bao gồm các báo cáo sau:

+ Báo cáo Tình hình Tài chính Vào Cuối Kỳ Báo cáo

+ Báo cáo tổng doanh thu cho kỳ báo cáo

+ Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu trong kỳ báo cáo

+ Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ cho Kỳ Báo cáo

Xem thêm: Vai trò của kế toán trong trường học

+ Thuyết minh báo cáo tài chính, bao gồm tóm tắt và chi tiết các chính sách kế toán, và

+ Báo cáo tình hình tài chính đầu kỳ kế toán có thể so sánh đầu tiên khi đơn vị áp dụng chính sách kế toán hồi tố hoặc đánh giá lại hồi tố các khoản mục có trong báo cáo tài chính của báo cáo tài chính hoặc phân loại lại các khoản mục trong báo cáo tài chính.

– Các tính năng chung:

+ Đúng và tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế: Báo cáo tài chính phải phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động và dòng tiền của công ty một cách trung thực và hợp lý trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế.

+ Hoạt động liên tục: Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, người phụ trách doanh nghiệp phải đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định rằng hoạt động kinh doanh tiếp tục hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường trong tương lai gần, trừ khi có chủ ý hoặc buộc phải ngừng hoạt động, hoặc quy mô hoạt động giảm đáng kể.

Xem thêm: Lý thuyết Vật lý 11: Công của lực điện. Công thức tính công của lực điện

– Làm việc liên tục:

+ Khi đánh giá liệu có những điều không chắc chắn hoặc lo ngại về hoạt động liên tục của doanh nghiệp hay không, cần nêu rõ điều này. Nếu báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở hoạt động liên tục thì các vấn đề này phải được trình bày trên cơ sở báo cáo tài chính.

+ Khi đánh giá khả năng hoạt động liên tục, lãnh đạo doanh nghiệp phải xem xét tất cả các thông tin có thể dự đoán được trong ít nhất 12 tháng tới kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán.

Xem thêm: Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước

….

Thực ra, nội dung của chuẩn mực kế toán (ias 01) rất cụ thể và chi tiết nên một phần nội dung được cung cấp trên đây chỉ nhằm truyền đạt một phần kiến ​​thức, để người đọc có thể nắm được “ý nghĩa” cơ bản của thông tin mà Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế muốn truyền đạt

3. Vai trò của IAS:

Các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế là một tập hợp các thông lệ được thiết lập bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (iasb). Các thông lệ này được thiết kế để giúp các doanh nghiệp trên toàn thế giới so sánh các báo cáo tài chính và dữ liệu dễ dàng hơn. Nó cũng giúp tăng tính minh bạch và tin cậy trong các quy trình kế toán, đặc biệt là khi liên quan đến đầu tư và thương mại toàn cầu.

Có IAS cũng giúp giảm bớt áp lực tuân thủ và có thể giảm đáng kể chi phí báo cáo. Đặc biệt, các công ty có hoạt động quốc tế và các công ty con ở các quốc gia khác nhau có thể đơn giản hóa việc báo cáo và thực hành.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần biết là các tiêu chuẩn này đã được thay thế bởi các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế được cập nhật (ifrs).

Việc ban hành và tuân thủ các chuẩn mực kế toán sẽ giúp người lập và người sử dụng báo cáo tài chính hiểu được thông tin được phản ánh trong báo cáo. Các nguyên tắc kế toán là cơ sở để thực hiện các chức năng kế toán tài chính (báo cáo tài chính). Một phương tiện quan trọng để báo cáo tình hình tài chính là báo cáo tài chính.

Do đó, nếu không có các chuẩn mực kế toán, các mục tiêu báo cáo tài chính sau đây sẽ không đạt được:

+ Cung cấp thông tin hữu ích để đưa ra quyết định đầu tư và tín dụng.

Xem thêm: Phụ cấp Kế toán cho Lĩnh vực Hành chính và Phi Kinh doanh

+ Cung cấp thông tin hữu ích để đánh giá dòng tiền trong tương lai.

+ Cung cấp thông tin về tài sản của doanh nghiệp và các nguồn tài trợ, được gọi chung là tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nói cách khác, được hưởng lợi từ thông tin kế toán chuẩn. Các trình bày trong báo cáo tài chính trở nên phù hợp, đáng tin cậy và có thể so sánh được.

+ Với thông tin hữu ích, người dùng có thể đưa ra quyết định.

+ Thông tin đáng tin cậy giữ an toàn cho người đọc.

+ Chỉ thông tin do người dùng lựa chọn mới có thể so sánh được.

Xem thêm: Hosting là gì? Host là gì? Giải thích về Hosting cho người mới bắt đầu

Viết một bình luận