Chính phủ là gì? Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ?

Chính phủ là một trong những cơ quan quan trọng trong bộ máy nhà nước, được hình thành và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau và là cơ quan hành chính cao nhất. Hiểu rõ hơn chính phủ là gì? Cơ quan chính phủ là gì? Chính phủ có trách nhiệm và quyền hạn gì? Bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

1. Chính phủ là gì?

Chính phủ là trung tâm của bộ máy nhà nước. Cải cách hành chính là trọng tâm của cải cách bộ máy nhà nước.

Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của quốc gia được quy định trong Hiến pháp Việt Nam, được tổ chức và thành lập để thực hiện quyền hành pháp, thực hiện quyền lực nhà nước nhằm bảo đảm thực hiện quyền lực nhà nước, chính sách và nhiệm vụ do Quốc hội đề ra. .

Bạn đang xem: Chức năng của chính phủ là gì

Trước khi tên chính phủ hiện tại được thông qua, chính phủ được đặt tên là Ủy ban Chính phủ, Hội đồng Bộ trưởng kể từ ngày thành lập, cho đến khi Hiến pháp có hiệu lực vào năm 1992 và được đổi tên thành chính phủ. duy trì cho đến ngày nay. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới cũng có cơ quan chính phủ nhưng theo phương thức hoạt động của mỗi nước mà chính phủ thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau theo mục đích của đất nước và sự chỉ đạo của pháp luật.

Government chính phủ trong tiếng Anh.

Prime Minister được hiểu trong tiếng Anh là: Prime Minister

2. Chức năng của Chính phủ:

Trước hết, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến nước ta, hiến pháp chính thức ghi nhận chính phủ là một thiết chế thực hiện quyền hành pháp. Cùng với các quy định: Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp, viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và quy định việc Chính phủ thực hiện quyền hành pháp. , được coi là nền tảng xây dựng hiến pháp cụ thể hóa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một bước tiến quan trọng trong nguyên tắc phân phối, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước. Có nghĩa là chính phủ không chỉ là cơ quan hành pháp của Quốc hội mà còn trao cho chính phủ một địa vị và quyền lực hoàn toàn độc lập liên quan đến lập pháp và tư pháp; kiểm soát cơ quan lập pháp và tư pháp, để quyền lực nhà nước được thực thi một cách chính xác. và có hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân, chủ sở hữu quyền lực nhà nước kiểm soát, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của mỗi cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực do nhân dân giao phó.

Xem thêm: Tính Cách Tuổi Quý Dậu 1993 – Thích Hành Hiệp Trượng Nghĩa – Nano Machine

Thứ hai, vị trí pháp lý đặt nội dung “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trước nội dung “là cơ quan hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Quốc hội. , quốc gia có kỷ luật và hiệu quả Là cơ sở hiến định cho tổ chức hành chính và trật tự hoạt động.

Quy định này thể hiện sự gắn bó và thống nhất trong việc thực hiện quyền lập pháp và hành pháp ở nước ta. Là cơ quan chấp hành của Quốc hội (cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất), Chính phủ không chỉ có nhiệm vụ tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết, nghị định của Quốc hội. Nghị quyết và nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh và quyết định của Chủ tịch nước (Điều 96, khoản 1), báo cáo công việc trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch cũng thực hiện quyền đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về trách nhiệm giải trình và Chủ tịch nước. của nhà nước. Tổng thống giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý và điều hành của chính phủ bằng cách xem xét các báo cáo công tác của chính phủ, Quốc hội và các Ủy ban thường vụ của Quốc hội.

Ngoài các quy định trên, một số quy định khác đã được sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp năm 2013 nhằm làm rõ chức năng và mối quan hệ giữa Chính phủ với Quốc hội và các tổ chức nhà nước khác. Quyền của Quốc hội “quyết định luật, nghị định xây dựng kế hoạch”; làm rõ phạm vi chính sách và những vấn đề quan trọng do Quốc hội và Chính phủ quyết định trong một số lĩnh vực, như: Quốc hội xác định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách và cơ nhiệm vụ phát triển kinh tế. Nhà nước; quyết định các chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ thuế; quyết định phân công lao động giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định giới hạn nợ an ninh quốc gia, nợ công và nợ chính phủ; quyết định quốc dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách trung ương, phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước; phê duyệt, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt các hiệp định về chiến tranh, hòa bình, chủ quyền nhà nước, thành viên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tổ chức quốc tế và các lĩnh vực quan trọng, điều ước quốc tế về con người quyền, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và các điều ước quốc tế khác Điều ước quốc tế có hiệu lực trái với luật và nghị quyết của Quốc hội …

Thứ ba, chính phủ là cơ quan chấp hành của quốc hội. Bản chất, địa vị và chức năng của Chính phủ với tư cách là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cuối cùng là việc thực hiện và tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội; trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên của Chính phủ trước Nghị viện; là cơ sở để Quốc hội thực hiện quyền giám sát cao nhất đối với Chính phủ; Liên hệ chặt chẽ với Quốc hội, bảo đảm sự thống nhất trong việc thực hiện các quyền lập pháp và hành pháp. Điều quan trọng nhất là phản ánh đúng nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, các cơ quan nhà nước phân phối, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành chính và tư pháp. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan duy nhất của cả nước do cử tri bầu ra và là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Chính phủ có trách nhiệm chấp hành và thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội và chịu trách nhiệm trước Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Nhiệm vụ và Quyền hạn của Chính phủ:

Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

– Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

– Đề xuất, hoạch định chính sách, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều này; trình Quốc hội các khoản mục pháp lý, ngân sách nhà nước. các mục và các mục khác; đệ trình các mục quy định lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Xem thêm: Phân biệt lương gross và lương net | Link Power

– Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, ngoại giao, quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh, trật tự xã hội; thực hiện lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, trường hợp khẩn cấp tuyên bố và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân;

– Trình Quốc hội quyết định thành lập hoặc bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, điều chỉnh đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; thành lập giải thể, sáp nhập, việc chia tách, điều chỉnh phải báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định;

– Quản lý thống nhất hành chính nhà nước; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, công chức trong các cơ quan nhà nước; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý tố cáo, tố giác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; công tác lãnh đạo của các bộ, các ủy ban, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và công tác của ủy ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản của quốc hội cấp trên; tạo điều kiện để nghị viện nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, chức năng do pháp luật quy định;

– Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an ninh xã hội;

– Thay mặt Nhà nước tổ chức đàm phán, ký kết điều ước quốc tế theo thẩm quyền của Chủ tịch nước; thay mặt Chính phủ quyết định việc ký kết, gia nhập, phê chuẩn, hủy bỏ điều ước quốc tế, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội. phê chuẩn theo Điều 70 khoản 14; bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài;

– Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị – Xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Kết luận: Ý tưởng chính của toàn bộ nội dung của Hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung và cơ chế thực hiện quyền quản lý hành chính của Chính phủ là làm rõ và nâng cao vị trí của chính phủ trong phân phối, điều phối và kiểm soát quyền lực Vai trò và chức năng của đất nước; tuân thủ pháp quyền và quản lý dân chủ của chính phủ và hệ thống hành chính quốc gia, phát triển theo hướng minh bạch, hợp pháp, có thể kiểm soát và thống nhất, minh bạch trong việc thực thi quyền lực.

Xem thêm: Cẩm nang vai vế các thành viên trong gia đình Việt Nam

Viết một bình luận