Hỏi Đáp

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới – Những vấn đề đặt ra | Quy hoạch – Kiến trúc

(Xây dựng) – Quản lý xây dựng nông thôn mới (ntm) Theo kế hoạch, Quy chế quản lý xây dựng nông thôn mới sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới và được cập nhật cho phù hợp. Các thay đổi sẽ được thực hiện theo kế hoạch xây dựng cộng đồng liên quan đến xã.

Không gian ao làng, làng Chi Quan (Thạch Thất, Hà Nội).

Bạn đang xem: đất quy hoạch nông thôn mới là gì

Trong quá trình triển khai công tác xây dựng chính quyền của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, công tác quy hoạch xây dựng là công việc tiên quyết, quan trọng đối với hiện tại và tương lai lâu dài là công tác xây dựng ntm. Đây là điều giúp quy hoạch toàn diện sự phát triển không gian của xã đáp ứng yêu cầu của Đảng và chính quyền về xây dựng nông nghiệp, nông thôn và nông dân: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. sự thi công”. Nội dung của quy hoạch xây dựng chủ yếu liên quan đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng đất. Gần đây, công tác quy hoạch là cơ sở để lập các dự án xây dựng Tết phù hợp với 19 tiêu chuẩn xây dựng Tết quốc gia do Chính phủ ban hành. Về lâu dài, quy hoạch là cơ sở để xây dựng chủ trương quy hoạch xây dựng và phát triển nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương.

Hiện trạng Quy hoạch Đô thị Quốc gia

Kế hoạch đón Tết là nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng nông thôn, việc quy hoạch và xây dựng 19 tiêu chuẩn Tết là một bước đi đúng đắn trong tầm nhìn của Đảng và đất nước ta. Với quy hoạch tốt, các bước xây dựng của các huyện, thị xã mới có thể thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Sau khi có chủ trương quy hoạch xây dựng Tết, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 09/2010 / tt-bxd ngày 04/8/2010 quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch. Xây dựng xã ntm.

Qua thực tế triển khai, phải kết hợp 3 loại quy hoạch (quy hoạch xây dựng, quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng đất) trong một đồ án quy hoạch xây dựng xã để đảm bảo tính đồng bộ của đồ án. Quản lý quy hoạch cộng đồng là rất quan trọng. Ngày 28 tháng 10 năm 2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2011 / ttlt-bxd-bnptnt-btn & mt quy định quy hoạch xây dựng xã ntm phải được hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt để đáp ứng yêu cầu. Chào.

Bộ Xây dựng cũng đã kịp thời ban hành các quy định cụ thể về quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch và xây dựng các khu vực) và Thông báo số 32/2009 / tt / bxd về Quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch xây dựng quốc gia ntm.

Theo tổng hợp báo cáo của các nơi, đến nay, tỷ lệ xã đồng ý xây dựng xã ntm đã tăng lên 98,2%. Nhìn chung, chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng xã chưa tốt nhưng đã đáp ứng được yêu cầu về cơ sở xây dựng của các đồ án quy hoạch xây dựng xã gần đây. Theo quy hoạch mục tiêu xây dựng nông thôn mới 2010-2020 cả nước, chúng ta sẽ phục vụ tốt cho công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Hầu hết các đồ án quy hoạch xây dựng của xã ntm đều được lập theo Thông tư 09, một số nội dung bổ sung theo Thông tư 13 về quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch phát triển đô thị theo tinh thần Nghị quyết 26 nq / TW về thiếu liên kết vùng trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tổ chức sản xuất hàng hóa. Xây dựng kết cấu hạ tầng khung, xây dựng nông thôn liên quan đến phát triển đô thị, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh lực lượng lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tiết kiệm kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sống nông thôn sát thành thị. điều kiện sống. Nhìn chung, đồ án quy hoạch xây dựng xã mới đáp ứng được nhu cầu trước mắt, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển lâu dài của xã.

Chất lượng đồ án quy hoạch còn nhiều nguyên nhân, ví dụ như công tác quy hoạch xây dựng còn ít kinh nghiệm, chưa thống nhất được quan điểm triển khai trên thực tế. Các tổ chức tư vấn và toàn xã hội, lực lượng tư vấn lập quy hoạch xây dựng chưa nhiều. Hiện cả nước có 16 cơ quan quy hoạch xây dựng trung ương, thành phố trực thuộc trung ương, 47 trung tâm quy hoạch xây dựng thuộc các sở xây dựng địa phương và hơn 200 công ty tư vấn, nhưng chỉ có khoảng 10% -15% trong số đó thực sự tham gia vào quy hoạch xây dựng nông thôn. Cuối cùng, hiếm có công ty tư vấn nào có đủ năng lực lập kế hoạch chủ động trong cả ba lĩnh vực chuyên môn. Trên đây là những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng công tác quy hoạch xây dựng. Ngoài ra, các hạn chế về kinh phí theo chương trình, sự phối hợp giữa các bộ phận và các cấp, số lượng và khả năng của nhân viên có trình độ để thực hiện đánh giá dự án cũng ảnh hưởng đến chất lượng của dự án. Quy hoạch xây dựng ntm.

Về tác động đến chất lượng của các đồ án quy hoạch xây dựng, một khía cạnh cần được đề cập là tính liên kết vùng của các đồ án quy hoạch. Sự thiếu liên kết vùng của các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, thể hiện ở các khía cạnh chính sau: Sự phát triển đồng bộ của hệ thống dân cư nông thôn chưa rõ ràng: các trung tâm nông thôn như là thị trấn, thị tứ và trung tâm dân cư; cơ sở hạ tầng Chưa thể hiện rõ tính đồng bộ của phát triển hệ thống: gắn kết hạ tầng công nghệ trọng điểm với hạ tầng công nghệ cấp cộng đồng; chưa thể hiện rõ sự đồng bộ giữa phát triển vùng sản xuất (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp) và sản xuất. hệ thống cơ sở hạ tầng trọng điểm, hệ thống sản xuất nông nghiệp quy mô lớn chưa được quy hoạch rõ ràng.

Đây là đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới riêng lẻ, thiếu tính liên kết vùng và không có lợi thế về quy hoạch. Để đảm bảo tính liên kết vùng của các đồ án quy hoạch xây dựng xã ntm cần phải có quy hoạch đa ngành cho vùng hoặc liên vùng.

Thực trạng quản lý xây dựng theo phương án

So với quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch và xây dựng quốc gia còn ít kinh nghiệm. Hiện nay, ở khu vực nông thôn, việc quản lý xây dựng theo quy hoạch chỉ được thực hiện ở những khu vực xây dựng có công trình (chủ yếu là xây dựng các công trình công cộng). Thông báo quy hoạch, cắm mốc quy hoạch, quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch,… có rất nhiều công cụ hỗ trợ quản lý việc xây dựng các công trình mới rất hạn chế. Sau khi đồ án quy hoạch xây dựng xã ntm được phê duyệt thì các xã mới công bố quy hoạch.

Các quy định về quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy hoạch xây dựng nông thôn như Nghị định số 08, Văn bản số 09, Văn bản số 13. Mặt khác, để hướng dẫn cụ thể, đã phê duyệt quy hoạch xã thí điểm cho 6 vùng (miền núi Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Hồng, miền Trung, cao nguyên miền Trung, miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông). Dựa trên kế hoạch, nghiên cứu đề xuất một khung pháp lý quản lý xây dựng và khu vực.

Các sản phẩm trên đã được Bộ Xây dựng phát hành trên toàn quốc, được dùng làm công cụ chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho việc lập quy hoạch xây dựng theo đặc thù của từng vùng, đồng thời là cơ sở để xây dựng các quy định quản lý xây dựng theo quy quy hoạch. Các giải pháp bao gồm các giải pháp định hướng sản xuất; Tổ chức trung tâm và hệ thống làng, bản; Tổ chức các loại hình nhà ở, công trình công cộng, đường quê, cảnh quan ngõ xóm; Tổ chức công trình phục vụ sản xuất; Tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật. Thực tế cho thấy, tỷ lệ xã được phê duyệt quy hoạch xây dựng xã chưa có quy chế này. Hiện các tỉnh đang tích cực hướng dẫn các xã xây dựng quy chế quản lý xây dựng nông thôn mới phù hợp với tiêu chuẩn của quy hoạch xây dựng thành phố mới. Trong thời gian tới, công tác này cần được đẩy mạnh hơn nữa nhằm nâng cao trình độ quản lý xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch của xã.

Các tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng đô thị cũng đang được nghiên cứu và công bố theo vùng. Hiện Bộ Xây dựng đang tiến hành nghiên cứu các mẫu thiết kế điển hình về nhà ở, chợ, đường giao thông nông thôn … Các mẫu thiết kế này đã được đưa ra và đưa ra các giải pháp hỗ trợ cho việc xây dựng các công trình mới theo đặc thù của từng khu vực.

Do vấn đề kinh phí, công việc cắm mốc quy hoạch đã được thực hiện rất ít và bản đồ cơ sở quy hoạch không đủ tiêu chuẩn để thiết kế và cắm mốc quy hoạch. Tuy nhiên, một số tỉnh trong vùng đang tích cực triển khai công tác này theo tình hình thực tế của tỉnh.

Trong 19 tiêu chuẩn của quy chuẩn xây dựng đô thị quốc gia thì tiêu chuẩn quy hoạch đứng đầu, điều này cho thấy tầm quan trọng của quy hoạch trong xây dựng đô thị. Thực hiện các tiêu chuẩn quy hoạch là tạo điều kiện cho việc thực hiện các tiêu chuẩn khác trong quy chuẩn quốc gia, đặc biệt là tiêu chuẩn xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, để làm tốt công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, trong thực hiện các tiêu chuẩn khác, cần kết hợp giữa ngắn hạn và dài hạn trong từng giai đoạn thi công theo tình hình thực tế của từng nơi. Ví dụ, giao thông vận tải cần được quản lý theo kế hoạch phát triển dài hạn, nhưng việc xây dựng trong thời gian ngắn phải đáp ứng nhu cầu thực tế. Về xây dựng nghĩa trang, nên xây dựng các nghĩa trang tập trung, các nghĩa trang hiện có không phù hợp phát triển lâu dài nên đóng cửa, làm đẹp, bảo đảm môi trường, cảnh quan, có lộ trình xây dựng và phát triển nghĩa trang. Phong tục của từng vùng cụ thể …

Vai trò của quy hoạch vùng trong điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp – xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp là điều chỉnh cơ cấu sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập của nông dân, thu hẹp chênh lệch thu nhập, phát triển dân cư nông thôn, dân cư nông thôn và dân cư thành thị. Tái cơ cấu nông nghiệp thành công đòi hỏi phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ thông tin trong sản xuất và quản lý nông nghiệp, đẩy nhanh các hoạt động nông nghiệp và nông nghiệp. Nông nghiệp, nông thôn.

Về kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp cần tập trung vào phát triển và tận dụng nền nông nghiệp nhiệt đới; xây dựng và phát triển các vùng nông nghiệp chuyên canh quy mô lớn theo hình thức trang trại, đồng cỏ và các vùng nông nghiệp công nghệ cao đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. vệ sinh an toàn thực phẩm. Sắp xếp lại hệ thống tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích các doanh nghiệp liên hệ với nông dân để ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản; phát triển các tổ hợp tác nông dân tự nguyện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Phát triển kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp sử dụng nhiều lao động, tạo việc làm trên tinh thần tách nông, không công, nông dân, bảo đảm cho người lao động nhập cư có thu nhập và cuộc sống ổn định.

Mặt khác, điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp phải gắn với xây dựng nông thôn mới là hai vấn đề có quan hệ mật thiết với nhau trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. Cùng với phát triển sản xuất, cơ sở hạ tầng nông thôn cần được phát triển để kết nối các làng với thị trấn, trung tâm tỉnh và thành phố. Tổ chức cuộc sống theo cách giống như cư dân thành phố, phát triển các khu đô thị nhỏ, các cụm nhà ở.

Vì vậy, tổ chức lại nông nghiệp – xây dựng nông thôn sẽ liên quan đến nhiều mặt của tổ chức không gian nông thôn, như: tổ chức các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp; tổ chức sản xuất công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp và chế biến nông sản; tổ chức các điểm dịch vụ công nghệ nông nghiệp như khuyến nông; Tổ chức các điểm dịch vụ chợ đầu mối nông sản; Theo hướng đô thị hóa cục bộ, hình thành các trung tâm thành phố nhỏ, thị trấn, các điểm tập trung dân cư, cụm dân cư và hệ thống hạ tầng xã hội phục vụ dân cư nông thôn; Xây dựng khuôn viên phục vụ sinh hoạt và sản xuất của cư dân nông thôn hạ tầng kỹ thuật.

Các khía cạnh trên của tổ chức không gian nông thôn về cơ bản được giải quyết trong quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch liên vùng, vì trong quy hoạch tỉnh chỉ xác định vị trí tổng thể của các vùng nông thôn, không tổ chức mạng lưới cụ thể cho khu vực này. để xác định vị trí của tổ chức không gian xã.

Các câu hỏi trong tương lai cho quản lý quy hoạch và xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quy hoạch

Theo quy hoạch trên địa bàn xã, thực trạng công tác xây dựng mới thông qua công tác quản lý quy hoạch; thực trạng và triển vọng phát triển của các vùng nông thôn trên địa bàn, đặt ra một số vấn đề chính của công tác quản lý quy hoạch và xây dựng nông thôn trong quá trình điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp và nông thôn quốc gia:

Về định vị phát triển không gian nông thôn:

– Các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh trong vùng quy hoạch hoặc vùng liên huyện.

– Tổ chức sản xuất nông – công nghiệp, dịch vụ khoa học nông nghiệp và xác định mạng lưới các điểm sản xuất, dịch vụ phù hợp để tổ chức sản xuất và dịch vụ nông nghiệp trong vùng hoặc giữa các vùng.

– Quy hoạch mạng lưới các thị trấn, thị tứ và các trung tâm dân cư trong hoặc trên toàn huyện. Liên kết hệ thống với các điểm sản xuất, dịch vụ nông nghiệp. Tạo điều kiện cho quá trình đô thị hóa của địa phương, phát triển dân số phi nông nghiệp cấp huyện và cộng đồng.

– Quy hoạch mạng lưới hạ tầng khung phục vụ sản xuất và kết nối giữa các khu sản xuất với khu dân cư, giữa các khu dân cư trong khu liên hợp.

– Kết hợp việc rà soát thực tế và hoàn thiện các quy định và tiêu chuẩn, được phát triển dựa trên kinh nghiệm xây dựng thị trường quốc gia của đất nước.

– Rà soát, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn của các đồ án quy hoạch xây dựng xã ntm trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng đa ngành của huyện, vì không thể đề xuất các đồ án này khi quy hoạch xây dựng xã ntm được lập riêng lẻ.

Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị lập quy chế quản lý xây dựng thành phố mới theo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng xã và cập nhật, thay đổi theo quy hoạch, kế hoạch xây dựng xã. diện tích. liên quan đến xã đó.

Nói một cách dễ hiểu, nông nghiệp nông thôn không phải là không có tiềm năng, còn rất nhiều việc phải làm và phát huy, tiềm năng vẫn còn tiềm ẩn và cần được đánh thức. Quy hoạch xây dựng đô thị không chỉ giới hạn trong phạm vi quy hoạch trên địa bàn xã, mà là quy hoạch phát triển có hệ thống gắn với phát triển đô thị. Tất nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nông thôn đã có nhiều khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, sức hút về mọi mặt chưa mạnh. Nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nghề nghiệp và đòi hỏi rất nhiều tâm huyết với nghề. Mặt khác, trong phát triển nông thôn, cần có sự quan tâm hơn nữa của xã hội, các ngành và các cấp. Mối quan tâm này được thể hiện bằng những hành động thiết thực và lâu dài có thể đưa khu vực này phát triển – khu vực có hơn 70% dân số cả nước làm việc và sinh sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button