Hỏi Đáp

Thế nào là đơn vị kế toán trực thuộc? – Công Ty Luật TNHH Âu Việt

Câu hỏi: Đơn vị kế toán công ty con là gì? Làm thế nào để xác định đơn vị kế toán công ty con? Báo cáo nào phải có công ty con và đơn vị kế toán công ty con (bcct đơn vị kế toán mẹ, BCTC hợp nhất, BCTC hợp nhất).

Trả lời: Trước tiên, bạn cần hiểu đơn vị tài khoản là gì. Tại Điều 4 – Theo định nghĩa của Luật Kế toán – “đơn vị kế toán” là đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 2 của Luật này. a, b, c, d và đ Điều 2 khoản 1 như sau: “1. Đối tượng áp dụng luật này bao gồm: a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước; b) Những không sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị, tổ chức sự nghiệp; c) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; d) hợp tác xã; d) lao động tự do , tổ hợp tác; ”Đơn vị kế toán trực thuộc là đơn vị kế toán không tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều 4 của Luật Kế toán. Các đơn vị cấp dưới này hoạt động theo sự quản lý và phân cấp của doanh nghiệp hoặc của đơn vị cấp trên. Tùy theo mức độ phân cấp quản lý để tổ chức hạch toán kế toán và có thể phải lập báo cáo tài chính (không phải lập báo cáo tài chính với tư cách pháp nhân (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp …)) Điều 16, Nghị định 129/2004 / nĐ-p ngày tháng năm Ngày 31 năm 2004 quy định: “1. Trường hợp đơn vị kế toán có đơn vị kế toán thì ngoài việc lập báo cáo tài chính còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối năm. Kỳ kế toán căn cứ vào công ty con của cùng một đơn vị kế toán Căn cứ vào báo cáo tài chính của đơn vị kế toán, công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định của Bộ Tài chính 3. Doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị kế toán trực thuộc của doanh nghiệp nhà nước phải lập Báo cáo tài chính tóm tắt vào cuối kỳ kế toán quý và cuối kỳ kế toán năm hoặc Báo cáo tài chính hợp nhất 4. Bộ Tài chính cần làm rõ việc lập báo cáo tài chính hợp nhất và đơn vị kế toán để lập báo cáo tài chính hợp nhất. báo cáo tài chính hợp nhất của các đơn vị trực thuộc báo cáo tài chính của công ty (có thể gọi là báo cáo tài chính hợp nhất kinh doanh) – Thứ hai, nếu công ty có công ty con thì bạn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Đơn vị là. Tại Điều 4 – Luật Kế toán đưa ra định nghĩa – “Đơn vị kế toán” là đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 2 của Luật này. a, b, c Điểm d và đ Điều 2 khoản 1 như sau: “1. Đối tượng áp dụng luật này bao gồm: a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; quỹ Đơn vị, tổ chức sự nghiệp; c) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; d) Hợp tác; Đơn vị kế toán là đơn vị kế toán không đầy đủ thực hiện theo quy định tại Điều 4 Luật Kế toán, các đơn vị cấp dưới này hoạt động theo phân cấp quản lý của doanh nghiệp hoặc đơn vị cấp trên, tùy theo mức độ phân cấp quản lý để tổ chức công tác kế toán và có thể phải lập báo cáo tài chính (Không hoàn chỉnh báo cáo tài chính với tư cách pháp nhân (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp …)) Điều 16, Nghị định 129/2004 / nĐ-cp ngày 31 tháng 5 năm 2004: “1. Đối với đơn vị kế toán, ngoài việc lập báo cáo tài chính. , nó cũng phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối năm. Kỳ kế toán dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc cùng một đơn vị kế toán và công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính tổng hợp hoặc Báo cáo tài chính hợp nhất cuối kỳ kế toán năm 4. Bộ Tài chính làm rõ việc lập báo cáo tài chính hợp nhất và đơn vị kế toán lập báo cáo tài chính hợp nhất. Bộ Tài chính với các công ty con và đơn vị liên kết phải lập các báo cáo tài chính sau: – Đầu tiên, công ty phải lập báo cáo tài chính từ kế toán của đơn vị. Báo cáo tài chính này đã bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất của các đơn vị con trong báo cáo tài chính của công ty (có thể gọi là báo cáo tài chính hợp nhất kinh doanh). – Thứ hai, nếu công ty có công ty con thì phải lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Bạn đang xem: đơn vị kế toán trực thuộc là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button