Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp công là gì?

1. Đơn vị sự nghiệp là gì?

Theo mục 9 (1) của Luật Viên chức 2010, các quy định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Bạn đang xem: đơn vị sự nghiệp công lập la gì

– Trường công lập ngoài công lập là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công và phục vụ quản lý nhà nước.

Tại Điều 3, Khoản 1 Nghị định số 120/2020 / nĐ-cp, đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài được quy định như sau:

Đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, trực thuộc Chính phủ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, có con dấu, mở tài khoản theo theo luật, và có trụ sở chính ở nước ngoài.

– Về cơ cấu tổ chức và quản lý, Mục 9 (2) của Luật Viên chức 2010 quy định về các đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

+ Các trường ngoài công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức và nhân sự (sau đây gọi là các trường ngoài công lập được giao quyền tự chủ);

+ Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức và cán bộ (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).

2. Mục đích thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Xem thêm: 7 lợi ích ấn tượng của lá Khuynh diệp (bạch đàn)

Mục 10 của Đạo luật Viên chức 2010 đưa ra các chính sách sau đây để xây dựng và phát triển các cơ sở dịch vụ công không hoạt động và lực lượng lao động:

– Nhà nước đang nỗ lực xây dựng hệ thống các cơ sở công lập, cung cấp các dịch vụ công mà nhà nước chịu trách nhiệm chính và đảm bảo các cơ sở ngoài công lập phục vụ người dân trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và khoa học. – Khu vực công chưa đáp ứng được;

Bảo đảm cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục cơ bản ở miền núi, biên giới hải đảo, miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt.

– Chính phủ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn quy hoạch, tổ chức và sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập để xác định các khu vực hạn chế và khu vực cần chú ý. Ưu tiên phát triển, đảm bảo sử dụng tiết kiệm chi phí và tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng các hoạt động không điều hành. Không tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập chỉ kinh doanh dịch vụ thu lợi nhuận.

– Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở ngoài công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý quốc gia của các bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các cơ sở ngoài công lập. .

– Nhà nước có chính sách thành lập và phát triển đội ngũ công chức có đạo đức nghề nghiệp, trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành sự nghiệp;

Xác định, thu hút, phát triển, đánh giá cao và khen thưởng những cá nhân tài năng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

3. Nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể các trường ngoài công lập

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 120/2020 / nĐ-cp, nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

– Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm các điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Nghị định số 120/2020 / nĐ-cp (Trường học). Các quy định của luật đặc khu sẽ được áp dụng);

Xem thêm: Nằm mơ thấy rắn cắn chân có thực sự cần phải lo lắng?

Một đơn vị sự nghiệp thông thường có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ sự nghiệp thông thường giống nhau.

– Các PUB mới được thành lập (bao gồm cả những PUB đã là PUB) phải tự thanh toán chi phí đầu tư và định kỳ (trừ trường hợp phải thành lập). dịch vụ công cơ bản phi thương mại).

Đặc biệt đối với các tổ chức công là các tổ chức công lập, các tổ chức công tự trang trải kinh phí định kỳ và chi đầu tư phải tự huy động vốn khi mới thành lập (bao gồm cả việc cung cấp các dịch vụ công cơ bản ngoài tổ chức). Đủ các khoản chi định kỳ và vốn.

– Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động kém hiệu quả phải tổ chức lại hoặc giải thể.

Việc cơ cấu lại các trường công lập ngoài công lập không làm tăng số lượng người hưởng lương trong ngân sách quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bảo đảm thực hiện đúng, tinh giản số lượng cấp phó của ngân sách quốc gia. Thanh toán theo quy định.

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập và yêu cầu về quy mô đơn vị tối thiểu là gì?

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của viên chức đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào?

Việc làm trong khu vực sự nghiệp công được tạo ra, đánh giá và phê duyệt như thế nào?

Ngọc trai

Xem thêm: HTCTTKQG – Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội – General Statistics Office of Vietnam

Viết một bình luận