Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” | Tạp chí Tuyên giáo

Xem thêm: Nguyên nhân gây ra sóng thần? Căn cứ để nhận biết sóng thần

Chủ đề 1

Bạn đang xem: Khái niệm chủ nghĩa yêu nước là gì

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam –

Nền tảng, Phát triển

Tôi. Khái quát về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

1. Lòng yêu nước

Giảng viên cần phân tích và làm rõ các khái niệm về lòng yêu nước và tinh thần yêu nước.

– Yêu nước là một trạng thái tình cảm – xã hội phổ biến, vốn có của tất cả các quốc gia – dân tộc trên thế giới.

– Chủ nghĩa yêu nước không chỉ là tư tưởng yêu nước, lòng yêu nước hay lòng yêu nước nói chung. Nó cũng không được đánh đồng với lòng yêu nước hay truyền thống yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý trí yêu nước và lòng yêu nước của con người, là sự phát triển cao độ của tư tưởng yêu nước và tinh thần yêu nước có ý thức.

2. Chủ nghĩa yêu nước của người Việt Nam

Trong phần này, giảng viên cần phân tích và làm rõ 02 câu hỏi:

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là tổng hòa tri thức, tình cảm và ý chí của con người Việt Nam, tạo thành động lực tinh thần to lớn thôi thúc họ sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-Phân tích và làm sáng tỏ 03 yếu tố cốt yếu tạo nên chủ nghĩa yêu nước Việt Nam: tri thức, tình cảm và ý chí của con người Việt Nam.

3. Thực trạng và ý nghĩa của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

Ở phần này, giáo viên cần tập trung vào những điểm sau:

– Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là cội nguồn sức mạnh, là “bệ phóng” dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn sóng gió, thử thách đi đến thắng lợi vẻ vang.

– Lòng yêu nước là giá trị thiêng liêng chung của toàn dân tộc Việt Nam, nhân dân các dân tộc hiện đang sinh sống trên đất nước Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nó đã trở thành một nét tiêu biểu của nhân cách người Việt Nam.

– Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là nội dung cốt lõi của tư tưởng, nhân sinh quan Việt Nam và nhân sinh quan Việt Nam, là cốt lõi của đại đoàn kết dân tộc.

-Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là động lực tinh thần to lớn của toàn dân tộc, là nhân tố hàng đầu, quyết định sự tồn tại và phát triển của dân tộc ta.

– Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là nguồn sức mạnh thường trực trong lòng dân tộc ta.

Hai. Cơ sở hình thành và phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

Đây là một trong những nội dung quan trọng của khóa học này. Giảng viên cần tập trung phân tích và làm rõ 4 điều cơ bản sau:

1. Lịch sử lập quốc – sự gắn bó của mọi người với thiên nhiên, quê hương, đất nước

– Lòng yêu nước thường bắt nguồn từ tình yêu quê hương đất nước, nơi mọi người sinh ra và lớn lên, từ sự gắn bó của các thành viên trong gia đình, cộng đồng làng, dân tộc, tộc người.

– Nền kinh tế Việt Nam chủ yếu là kinh tế nông nghiệp dựa vào trồng lúa, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên và cần có sự chung tay của toàn xã hội. Bản thân điều này đã tạo nên mối liên hệ rất khăng khít giữa con người với thiên nhiên, với làng quê, với mảnh đất mà họ sinh sống và canh tác.

2. Sự hình thành dân tộc Việt Nam và quá trình đầu thống nhất

– Quá trình thống nhất đất nước và thời kỳ đầu hình thành nhà nước ở Việt Nam đã tác động sâu sắc đến sự phát triển của lòng yêu nước, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

– Cùng với quá trình thống nhất đất nước, là quá trình hình thành và thống nhất đất nước, tức là quá trình cố kết cộng đồng trong một nền văn hóa chung, một nền văn hóa chung, trên cơ sở tư tưởng và tình cảm chung.

3. Lịch sử hào hùng và hào hùng của dân tộc chống giặc ngoại xâm

Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực và thậm chí trên thế giới, giàu tài nguyên thiên nhiên và luôn là mục tiêu xâm lược, thôn tính của các đế quốc nước ngoài. p>

– Trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, đất nước ta thường phải đương đầu với kẻ thù lớn mạnh hơn gấp nhiều lần.

– Sự bảo vệ của nhà nước không thể tách rời với việc bảo vệ giống nòi và bản sắc dân tộc.

4. Hình thành cộng đồng các dân tộc Việt Nam thống nhất và đa văn hóa

Vào thời cổ đại, ở Việt Nam ngày nay, có một nền văn hóa phát triển dẫn đến sự ra đời của một quốc gia nguyên thủy.

– Trải qua nhiều biến động lịch sử, những nền văn hóa và lộ trình lịch sử đó đã hòa vào dòng chảy chính của văn hóa Việt Nam.

Xem thêm: Nguyên nhân gây ra sóng thần? Căn cứ để nhận biết sóng thần

Câu hỏi thảo luận

1. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là gì?

2. Vị trí và ý nghĩa của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam?

3. Cơ sở hình thành và phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam?

Chủ đề 2

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử

Trọng tâm của bài viết là phân tích, làm rõ tư tưởng: “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là sản phẩm của một quá trình lịch sử lâu dài, từ tình yêu quê hương đất nước phát triển dần lên thành tư tưởng chính trị sâu sắc, toàn diện và yêu nước . ”

Giảng viên cần phân tích sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam qua các thời kỳ của lịch sử đất nước. Cụ thể, ở phần thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư, giảng viên cần nêu và phân tích: bối cảnh lịch sử và sự thể hiện của tinh thần yêu nước trong các thời kỳ dựng nước và giữ nước.

Tôi. Chủ nghĩa yêu nước của người Việt Nam khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Hai. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ chống lại ách thống trị của phong kiến ​​Trung Quốc và khôi phục nền độc lập dân tộc

Ba. Chủ nghĩa yêu nước của người Việt ở Việt Nam thời phong kiến ​​(938-1858)

Bốn. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc, khôi phục độc lập và thống nhất đất nước

Xem thêm: Giới sử học Trung Quốc nói gì về nguồn gốc người Việt?

v.Nội dung cơ bản của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Đây là nội dung chính của bài học này, giảng viên cần phân tích và làm rõ một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam:

1. Tình yêu quê hương đất nước, gắn bó cộng đồng dân tộc

2. Độc lập tự chủ, tự cường, bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc

3. Thông minh, dũng cảm và sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu nước

4. Truyền thống Siêng năng và Sáng tạo trong Lao động Sản xuất

5. Tôn trọng, tốt bụng, trung thành, rộng lượng, nhân văn, nhân đạo

Câu hỏi thảo luận

1. Giai đoạn hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam?

2. Nội dung cơ bản của truyền thống yêu nước trong lịch sử dân tộc Việt Nam?

Chủ đề 3

Chủ nghĩa yêu nước của người Việt Nam

Trong cuộc cách mạng mới

Xem thêm: Nguyên nhân gây ra sóng thần? Căn cứ để nhận biết sóng thần

Tôi. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự kiên nhẫn của Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới

Người huấn luyện cần tập trung phân tích và làm rõ những điều sau:

1. Chịu ảnh hưởng của sự phát triển nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới và khu vực

– Tình hình thế giới, khu vực trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và dự báo cho những năm tới.

-Mặc dù hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chung. Nhưng tình hình chính trị và an ninh của thế giới đang thay đổi nhanh chóng và phức tạp.

– Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm cả Đông Nam Á, đang đóng vai trò ngày càng lớn trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực, thúc đẩy hợp tác và quan hệ kinh tế. Song đây cũng là địa bàn cạnh tranh chiến lược giữa một số cường quốc, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, còn nhiều khó khăn, thách thức cả trong và ngoài nước.

– Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền, biển, đảo trong khu vực và trên Biển Hoa Đông vẫn gay gắt và phức tạp.

2. Quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa

Phân tích và làm rõ: quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa của nước ta trong những năm gần đây đã mang lại cho đời sống xã hội nước ta nhiều thay đổi, lĩnh vực tư tưởng văn hóa cũng gặp nhiều thách thức gay gắt.

3. Những thay đổi về kinh tế xã hội trong nước

– Sự nghiệp chấn hưng toàn diện do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã tiến hành hơn 30 năm và đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. lịch sử.

– Mặt trái của cơ chế thị trường tác động rất lớn đến suy nghĩ và hành động của thanh niên, trở thành lực cản lớn, tác động tiêu cực đến việc giáo dục và phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. trong giai đoạn cách mạng mới.

Hai. Biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới

Phân tích và làm rõ một số biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước toàn diện, đồng bộ trên các khía cạnh sau:

1. Từ quan điểm kinh tế

– Xét về góc độ kinh tế, lòng yêu nước trước hết thể hiện ở tinh thần vùng lên rửa sạch nỗi nhục nghèo đói, lạc hậu, thua kém các nước.

– Yêu nước trong điều kiện hiện nay là phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, là tinh thần cần cù, đổi mới, tiết kiệm của mỗi người dân, tạo ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho xã hội.

– Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, mỗi người dân Việt Nam cần mạnh dạn hành động trên mặt trận kinh tế, trí tuệ và thể hiện lòng yêu nước. Công nghệ …

2. Từ góc độ chính trị xã hội

– Lòng yêu nước ngày nay là nâng cao lòng tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tương lai tươi sáng của đất nước, tương lai của dân tộc, tránh mặc cảm, bi quan thất thường.

– Trong điều kiện hiện nay, lòng yêu nước phải gắn liền với ý chí giữ vững độc lập tự chủ, tận dụng tối đa ngoại lực, mở mang nội lực, nâng cao nội lực …

Lòng yêu nước ngày nay còn được thể hiện ở tinh thần đoàn kết, đấu tranh chống những thói hư, tật xấu, sự bảo thủ, trì trệ trong tư tưởng, suy nghĩ và hành động, nhằm phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. đấu tranh ”để chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong xã hội.

3. Từ góc độ quốc phòng, an ninh

-Tình yêu nước ngày nay là nâng cao ý thức bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hiểu biết sâu sắc về “đối tác” và “đối tượng”.

-Tuyệt đối bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, bảo vệ môi trường hòa bình và các tiện ích công cộng. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước …

Ba. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, thích ứng với yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Người giảng cần phân tích và làm rõ một số điểm chính sau:

1. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta, là nét đặc trưng của chủ nghĩa yêu nước trong thời đại Hồ Chí Minh.

2. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân

– Trong lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng đã kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính của giai cấp công nhân với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

-Ngày nay, phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là phải biết phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong phạm vi hoàn cảnh quốc tế thiết thực và phù hợp.

3. Tiếp tục củng cố và tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế

Tuyên bố: Đoàn kết là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng.

Phân tích những nguyên tắc thực hiện đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới.

Câu hỏi thảo luận

1. Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chủ Nghĩa Yêu Nước Của Người Việt Nam Trong Thời Kỳ Cách Mạng Mới?

2. Một biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới?

3. Một giải pháp để phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới?

Chủ đề 4

Xem thêm: Cung Song Ngư (12/3 – 18/4) hợp với cung nào, màu gì, tính cách

Giáo dục lòng yêu nước của người Việt Nam

Trong một giai đoạn mới

Xem thêm: Nguyên nhân gây ra sóng thần? Căn cứ để nhận biết sóng thần

Tôi. Cần tăng cường quan hệ đối tác giáo dục ngay hôm nay

Giảng viên đã phân tích và làm rõ hai ý cơ bản sau:

1. Thực trạng và vai trò của chủ nghĩa yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Hai. Nội dung giáo dục lòng yêu nước

Phân tích của người hướng dẫn làm rõ những điều sau:

1. Trau dồi lòng tự hào, lòng tự tôn, lòng tự tôn dân tộc sâu sắc

– Xây dựng ý thức tự hào dân tộc sâu sắc cho mỗi người Việt Nam: tự hào về đất nước Việt Nam tươi đẹp, sông núi hùng vĩ; tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương đất nước, là dân tộc anh hùng, bất khuất đã nhiều lần đánh thắng giặc ngoại xâm. lòng hiếu thắng tự hào về nhân dân; tự hào về anh hùng dân tộc; tự hào về nền văn hóa Việt Nam với những giá trị tinh thần bền vững, là sức mạnh trường tồn của đất nước ta.

-Xây dựng ý thức tự hào mới trên cơ sở lòng tự hào xưa và nay: hiểu sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc mình và của cả dân tộc là ý nghĩa xã hội của mối liên hệ giữa độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia …

2. Giáo dục thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, có hoài bão đi lên con đường chủ nghĩa xã hội.

Mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hoài bão của những người có lòng yêu nước sâu sắc trong thời kỳ mới là vươn lên thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

3. Giáo dục tinh thần làm việc gì cũng có ích cho dân, cho nước, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt khó, đánh thắng kẻ thù nào

Lòng yêu nước được thể hiện bằng những hành động cụ thể để bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội cho cả nước và cho cả nước.

Lòng yêu nước trở thành máu thịt của mọi người, là hiện thân cụ thể, sinh động là nhu cầu sống, làm việc vì nước, vì dân, là nếp sống, nếp sống.

4. Trau dồi ý thức đấu tranh kiên quyết, bền bỉ, phản đối mọi hành vi xâm phạm lợi ích của đất nước, dân tộc

Ngày nay, mỗi người Việt Nam phải cảnh giác, kiên quyết ngăn chặn những âm mưu xâm hại lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, kiên quyết đấu tranh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí … Những hành vi làm suy yếu sức mạnh tổng hợp của nhà nước.

5. Trau dồi lòng yêu nước chân chính gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng

Việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế là một yêu cầu mang tính nguyên tắc, tùy thuộc vào khả năng và điều kiện cho phép. Thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới của nước ta ngày nay là có đóng góp to lớn của nước ta đối với phong trào cách mạng thế giới.

Ba. Giải pháp chủ yếu của giáo dục lòng yêu nước trong giai đoạn mới

Đây là một trong những nội dung chính của bài học này, giảng viên cần tập trung phân tích và làm rõ các vấn đề sau:

1. Thể hiện những giá trị, chuẩn mực của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới

Giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân ngày càng sâu sắc hơn trước đòi hỏi của cuộc sống, nhất là yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Giá trị quy luật cao nhất, cốt lõi nhất của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới chủ yếu thể hiện ở lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và lý tưởng yêu nước gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội.

2. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước trên toàn quốc, chú trọng thanh thiếu niên

– Không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, biên giới quốc gia, dân tộc, không ngừng khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

p>

– Giáo dục lòng yêu nước nên lấy thanh niên làm trung tâm. Trong đó, chúng ta phải hết sức coi trọng giáo dục, hướng dẫn họ hình thành lý tưởng, niềm tin, nhân sinh quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, để họ trở thành những người kế tục công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. chuyên môn hóa.

3. Tạo chuyển biến sâu sắc về chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho các tầng lớp nhân dân

– Thường xuyên cập nhật, nâng cao nội dung các môn học giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Đa dạng các hình thức, phương pháp và phương tiện giáo dục nhằm hun đúc lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

– Cạnh tranh là động lực của sự phát triển và là hiện thân của lòng yêu nước.

– Xác định “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là mục tiêu chung của Phong trào thi đua yêu nước.

5. Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới

– Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa vật thể. Đây đều là những công trình, sản phẩm có giá trị văn hóa của các bậc tiền nhân để lại cho đời nay và mai sau.

– Nâng cao vai trò của các di tích lịch sử, nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lịch sử dân tộc …

– Duy trì và phát huy ảnh hưởng của di sản văn hóa phi vật thể có giá trị của đất nước như một công cụ để bảo vệ, truyền bá và phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam

/ p>

6. Tạo môi trường giáo dục, văn hóa cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới

– Mọi nơi, mọi cộng đồng, cơ sở, đơn vị, tổ chức phải là môi trường văn hóa lành mạnh, giúp giáo dục, rèn luyện nhân cách, lối sống cho con người. Lồng ghép nội dung giáo dục lòng yêu nước vào các hoạt động giáo dục của xã hội, nhà trường và gia đình. Kết hợp giáo dục lòng yêu nước với phát triển kinh tế, xã hội để bảo đảm quốc phòng, an ninh.

– Cơ quan làm công tác tư tưởng, văn hóa có trách nhiệm ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào việc giáo dục lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam.

-Pass Media: Báo chí, xuất bản, đài phát thanh, truyền hình phải có nhiều chương trình, ấn phẩm về lòng yêu nước, tuyên truyền về lịch sử đất nước, những tấm gương tiên phong, tiến bộ trong dựng nước và giữ nước.

– Các sở văn học, nghệ thuật, thông tấn, xuất bản, điện ảnh, phát thanh, truyền hình các cấp cần tích cực vận động, ủng hộ các hoạt động sáng tạo cổ vũ lòng yêu nước, yêu Chúa, phục vụ các đối tượng, nhất là thanh, thiếu niên.

7. Phát huy vai trò của các tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác giáo dục lòng yêu nước ở Việt Nam

– Cấp ủy các cấp phải thực hiện có hiệu quả vai trò của mình trong việc lãnh đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động giáo dục lòng yêu nước cho đảng viên và xã hội.

-Trong tổ chức thực hiện phải coi trọng việc tổ chức các lễ hội, các hoạt động kỷ niệm, phát huy tinh thần yêu nước, động viên tinh thần yêu nước của nhân dân.

– Trường học là môi trường quan trọng để giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ.

– Phát huy vai trò quan trọng của gia đình trong việc giáo dục lòng yêu nước, nhất là đối với thanh niên.

Xem thêm: Nguyên nhân gây ra sóng thần? Căn cứ để nhận biết sóng thần

Câu hỏi thảo luận

1. Yêu cầu gì đối với việc hun đúc lòng yêu nước của con người Việt Nam hiện nay?

2. Nội dung chính của giáo dục lòng yêu nước hiện nay?

3. Giải pháp chủ yếu để giáo dục lòng yêu nước hiện nay?

Xem thêm: Nguyên nhân gây ra sóng thần? Căn cứ để nhận biết sóng thần

Xem thêm: Nguyên nhân gây ra sóng thần? Căn cứ để nhận biết sóng thần

Viết một bình luận