Cơ sở dữ liệu: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ – VOER

Mối quan hệ

r (a1, …, an) quan hệ r, được ký hiệu là r (r) là một tập n bộ giá trị r = {t1, …, tm} trong đó:

Mỗi ti = , vi ∈ dom (ai).

Bạn đang xem: Lực lượng của quan hệ là gì

r (r) ⊆ dom (a1) x …. x dom (an)

r = {(vi1, vi2, …, vin) / i = 1, …, m}

Xem thêm: Vốn đầu tư tiếng Anh là gì?

v11 v12 v1n

v21 v22 v2n

……

vm1 vm2 vmn

Xem thêm: 1/4 được coi là ngày kỳ lạ nhất thế giới – Báo Kinh tế đô thị

a1 a2 sáng

Chúng tôi có thuộc tính là ai và miền giá trị của nó là:

d1 = dom (a1), d2 = dom (a2), …., dn = dom (an).

  • Tập (d1, d2, …, dn) là tập các miền của r
  • n được gọi là bậc của quan hệ r.
  • m được gọi là hợp lực của r.
  • Mối quan hệ cấp một là mối quan hệ một ngôi, mối quan hệ cấp hai là mối quan hệ nhị phân và mối quan hệ cấp n là mối quan hệ n số nguyên. & gt;

t1 (001, ‘do hoang minh’, 1960, ‘hanoi’, 425) = t1 (r) là một nhóm nhân viên quan hệ

Xem thêm: Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Tín Dụng

Viết một bình luận