Hỏi Đáp

Ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 | Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh

Chính vào ngày này cách đây 71 năm – ngày 13 tháng 10 năm 1945 – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi giới công thương Việt Nam, trong đó có đoạn: “… nay công thương nghiệp cứu nước ngày nay. “Làm nhiều việc vì lợi ích quốc gia. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong khi phần còn lại của đất nước phấn đấu cho độc lập dân tộc hoàn toàn, ngành công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính ổn định và thịnh vượng.

Chính phủ, người dân và tôi sẽ hết lòng giúp đỡ các thương gia trong việc xây dựng này. Việc nhà và việc nhà luôn song hành với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng đồng nghĩa với việc làm ăn phát đạt đối với doanh nhân … “(trích bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cộng đồng doanh nghiệp đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Bạn đang xem: Ngay 13 thang 10 la ngay gi

Để tiếp nối vai trò và truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, khuyến khích mọi thành phần trong xã hội đóng góp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp. Ngày 20 tháng 9 năm 2004, theo đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990 /. qd-ttg Ngày hội Doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10 hàng năm là “Ngày hội Doanh nhân Việt Nam”. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 13/10 là Ngày Thương nhân Việt Nam có ý nghĩa lịch sử sâu sắc – là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa miền Nam thành lập.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định Ngày hội Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu sau:

  • Giáo dục các đội ngũ doanh nghiệp về truyền thống yêu nước, tự lực, chủ động và sáng tạo, khuyến khích các phong trào năng suất và cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao kỷ luật, đạo đức và văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nhân.
  • Biểu dương những tổ chức, cá nhân điều hành doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển doanh nghiệp và có hình thức khen thưởng phù hợp.

Ngày 09 tháng 12 năm 2011, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 09 / TW về vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và nâng cao vai trò của doanh nghiệp Việt Nam như sau:

Chỉ đạo: Bộ Chính trị khẳng định: Doanh nhân là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng đội ngũ nhân tài kinh doanh mạnh, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm nền kinh tế độc lập, tự chủ, đóng góp tích cực; xây dựng đội ngũ doanh nghiệp quan tâm đồng đều về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ đội ngũ doanh nhân và tri thức toàn diện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ doanh nghiệp; trách nhiệm, tinh thần dân tộc, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quốc tế hóa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng tập thể doanh nghiệp vững mạnh là trách nhiệm của toàn đảng và toàn hệ thống chính trị. và doanh nhân. Việc xây dựng và phát huy chức năng của đội ngũ doanh nghiệp phải kết hợp với hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ và quyền tự do hoạt động của doanh nhân theo quy định của pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho đất nước và nhân dân. . Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, cùng có lợi giữa doanh nhân, công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và nâng cao vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam: Bộ Chính trị quyết định như sau:

Mục tiêu: Xây dựng đội ngũ doanh nhân chất lượng cao, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, gắn bó và chủ động, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội cao và khả năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ hoạt động kinh doanh. Tham gia vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; tiếp tục phát triển và phấn đấu đến năm 2020 có nhóm doanh nhân, thương hiệu doanh nghiệp đạt đẳng cấp Đông Nam Á.

Phương hướng, nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nhân; hỗ trợ mở rộng đội ngũ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh, khuyến khích nông thôn phát triển doanh nhân; quan tâm tạo chuyển biến trong đào tạo và ươm mầm doanh nhân; tôn trọng đạo đức, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của tập thể doanh nghiệp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa; phát huy vai trò của các tổ chức đại diện trong cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò của doanh nhân.

Đến nay, sau 15 năm, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”, cũng là 5 năm kể từ ngày Nghị quyết 09-nq-tw của Bộ Chính trị có hiệu lực. , khẳng định ý nghĩa lịch sử của Việt Nam. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới doanh nhân ngày 13/10/1945. Trong thời kỳ này – thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế – Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện định hướng, chiến lược đúng đắn của Người trong việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân, doanh nhân trong công cuộc xây dựng và dựng nước.

Quyết định số 990 / QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2004 và Nghị quyết số 09-nq-TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 đã cụ thể hóa chủ trương, chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân; hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tự tin đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

bbt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button