Hỏi Đáp

Quảng Nam

Quyết định

Đánh giá dịch vụ đo đạc và bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản có đất, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất

Bạn đang xem: Nội nghiệp và ngoại nghiệp là gì

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Dựa trên phương pháp giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo quy định của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 204/2004 / nĐ-cp ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Theo Nghị định số 49/2013 / nĐ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số quy định của Bộ luật Lao động liên quan đến tiền lương;

Căn cứ Nghị định số 177/2013 / nĐ-cp ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016 / nĐ-cp ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định Chính phủ. Chính phủ cần hoàn thiện và hướng dẫn việc thực hiện một số quy định của Luật Giá;

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2017 / nĐ-cp ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 72/2018 / nĐ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ theo Thông tư số 25/2014 / tt-btc ngày 17 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 56/2014 / tt-btc ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013 / nĐ-ubnd ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các điều khoản của Fado về giá;

Theo Thông tư số 23/2014 / tt-btnmt ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

Theo Thông tư số 24/2014 / tt-btnmt ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định ghi sổ địa chính;

Căn cứ Thông tư số 25/2014 / tt-btnmt ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định Bản đồ địa chính;

Căn cứ Thông tư số 233/2016 / tt-btc ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 56/2014 / tt-btc ngày 28 tháng 4 năm 2014, Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 177/2013 / nĐ-ubnd ngày 14 tháng 11 năm 2013

Theo quy định tại Thông tư số 14/2017 / tt-btnmt ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy định kinh tế – kỹ thuật đo đạc và lập bản đồ địa chính; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quyền, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 136/2017 / tt-btc ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về nhiệm vụ chi tài nguyên và việc lập, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Tài nguyên và Môi trường tại các Tờ trình số 616 / ttr-stnmt ngày 23 tháng 7 năm 2018 và 754 / ttr-stnmt ngày 06 tháng 9 năm 2018.

Quyết định:

Phạm vi điều chỉnh của Điều 1

Quyết định này quy định giá dịch vụ đo đạc và bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khác.

Chủ đề đăng ký Phần 2

Cơ quan có thẩm quyền căn cứ giá dịch vụ đo đạc và bản đồ địa chính; đăng ký, cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất để giao dự toán, xác định giá trị thành phẩm, đặt hàng cho các đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế và các khu vực sự nghiệp khác được thực hiện và làm cơ sở phê duyệt phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong khu vực kinh tế và sự nghiệp khác của ngành. khu vực doanh nghiệp. tài nguyên và môi trường.

Áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ địa chính; đăng ký, cấp đổi Giấy chứng nhận, cấp đổi Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Điều 3. Giải thích Điều khoản

Trong quyết định này, các thuật ngữ sau có nghĩa sau:

1. Công nghiệp ngoài trời: Bao gồm tất cả các công việc khảo sát và quản lý đất đai được thực hiện ngoài trời.

2. Công việc nội bộ: bao gồm tất cả các công việc khảo sát và quản lý đất đai được thực hiện trong nội bộ.

3. Phân loại độ khó: Là yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc thực hiện các bước thao tác (nội dung này được trình bày chi tiết cho từng độ khó theo nội dung của từng thao tác trong Thông báo 20/14/2017 / tt-btnmt) 7 / 2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường).

4. Lương cơ bản: Là mức lương do Chính phủ quy định trong thời gian còn hiệu lực thi hành Nghị định quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

p>

5. Từ viết tắt:

a) Unit: Đơn vị đo lường.

b) kk: khó.

c) Lao động: Lao động lành nghề.

d) Lao động: Lao động phổ thông.

đ) k. Machine Depreciation: Khấu hao máy.

e) Cộng với chia sẻ trực tiếp: cộng với chi phí trực tiếp.

g) vnd / giá ngành trong và ngoài nước: đơn giá của ngành trong nước và nước ngoài.

h) Đơn giá sản phẩm pckv 0,1: đơn giá sản phẩm hạn ngạch khu vực 1.

Giá dịch vụ Điều 4

Giá dịch vụ đo đạc và bản đồ địa chính; đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong các phụ lục ban hành kèm theo quyết định. Đây là các mức giá chưa bao gồm VAT như sau:

1. Đơn giá dịch vụ đo đạc và bản đồ địa chính:

a) Lưới địa chính (xem chi tiết tại Phụ lục 1).

b) Đo đạc và thành lập bản đồ địa chính (xem chi tiết tại các Phụ lục 2, 3, 4, 5, 6 và 7).

c) Số hóa và chuyển đổi hệ tọa độ bản đồ địa chính (chi tiết xem Phụ lục 8 và Phụ lục 9).

d) Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính (xem phụ lục 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 kèm theo ).

đ) Trích đo địa chính thửa đất (chi tiết theo Phụ lục 28).

e) Đo đạc, chỉnh lý trích lục đo đạc địa chính hoặc chỉnh lý riêng lẻ từng ô trên bản đồ địa chính (chi tiết theo Phụ lục 29, 30).

g) Đo đạc tài sản liên quan đến đất (xem chi tiết tại các Phụ lục 31, 32, 33, 34, 35, 36).

2. Đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập số liệu địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận đăng ký):

a) Lần đầu tiên các xã, thị trấn hộ gia đình, cá nhân đăng ký và cấp cùng một lúc (chi tiết xem Phụ lục 37).

b) Đăng ký đồng thời và cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân lần đầu thuộc thẩm quyền (xem chi tiết tại Phụ lục 38).

c) Lần đầu tiên, mỗi gia đình hoặc cá nhân được đăng ký riêng lẻ và được cấp giấy chứng nhận (xem Phụ lục 39 để biết thêm chi tiết).

d) Tổ chức đăng ký và cấp chứng chỉ lần đầu tiên (xem Phụ lục 40 để biết thêm chi tiết).

đ) Xã, thị trấn được đăng ký và cấp cùng một lúc (chi tiết xem Phụ lục 41).

e) Đăng ký và cấp giấy chứng nhận đồng thời trên địa bàn phường (chi tiết xem Phụ lục 42).

g) Đăng ký, gia hạn và cấp lại giấy chứng nhận cá nhân cho gia đình và cá nhân (chi tiết xem Phụ lục 43).

h) Đăng ký, gia hạn và cấp lại chứng chỉ cá nhân (xem Phụ lục 44 để biết thêm chi tiết).

i) Đăng ký biến động đất đai của hộ gia đình và cá nhân (xem chi tiết tại Phụ lục 45).

k) Tổ chức đăng ký biến động đất đai (xem chi tiết tại Phụ lục 46).

l) Trích lục hồ sơ địa chính (chi tiết xem Phụ lục 47).

Nguyên tắc Định giá Dịch vụ Tiêu đề 5

1. Trong bộ sưu tập đơn giá của dịch vụ đo đạc bản đồ địa chính được đo trực tiếp bằng nhiều loại tỷ lệ khác nhau.

a) Đơn giá phần ngoại cảnh không bao gồm đơn giá công tác xác định ranh giới lô đất và đơn giá phần nội thất, không bao gồm đơn giá phần công tác địa chính. kết quả đo của ô.

p>

b) Trường hợp phải khảo sát địa hình đối với bản đồ địa chính thì cấp này bằng cấp 0,1 đối với khảo sát bên ngoài và bên trong. Đền bù và giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, kỹ thuật giao thông, kỹ thuật thủy lợi, đo lường kỹ thuật điện, 0,15 sẽ được tính phí, và 0,10 sẽ được tính cho các ngành công nghiệp trong nước.

c) Đơn giá sản phẩm nêu chi tiết một số khâu công việc chủ yếu, cột “pckv đơn giá sản phẩm 0,1”: bao gồm chi phí trực tiếp (nhân công kỹ thuật) và chi phí chung, có phụ cấp khu vực 0,1 trong lĩnh vực này. Đối với sản phẩm được xây dựng trong một khu vực, phụ cấp khu vực là 0,2; 0,3; 0,4 … 0,7 được điều chỉnh bằng cách nhân đơn giá (nhân) của cột đó với lần lượt là 2; 3; 4 … 7.

d) Nguyên giá sử dụng máy là hao hụt (hao mòn) của máy, thiết bị sử dụng trong quá trình khảo sát, quản lý đất đai; là số ca sử dụng máy và tỷ lệ hao mòn ca máy được xác định.

2. Trong đơn giá dịch vụ đo đạc và bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Các vướng mắc về hồ sơ được quy định chi tiết tại Thông tư số 14/2017 / tt-btnmt ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Đặt chi phí khác với đơn giá.

Theo Thông tư số 136/2017 / tt-btc ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính như sau:

a) Chi phí phát triển nhiệm vụ và dự án được tính theo tỷ lệ phần trăm trên chi phí trực tiếp của nhiệm vụ, dự án, được tính theo quy định tại Thông tư số 136/2017 / tt-btc ngày 22 tháng 12 năm 2017. tài chính.

b) Được tính bằng chi phí kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá loại công việc bằng tỷ lệ phần trăm chi phí trực tiếp và chi phí chung quy định tại Thông tư số 136/2017 / tt-btc ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính. .

c) Chi phí lưu trữ (nếu có): Ước tính dựa trên khối lượng công việc cụ thể và chế độ chi tiêu hiện hành (bao gồm cả các chi phí cụ thể khác nếu có như mua hộp đựng hộp, đựng hồ sơ, đóng gáy, ép đĩa Quy định cho việc lưu trữ dữ liệu, báo cáo và chuyển giao mẫu vật được lưu giữ tại các cơ quan, tổ chức quốc gia).

d) Chi phí vận chuyển nhân công, thiết bị từ trụ sở đơn vị thực hiện đến địa điểm tập kết công việc (vận chuyển ngoài khu vực nhiệm vụ, dự án): tính theo số lượng thực tế. Tình hình thực hiện và chế độ chi tiêu hiện hành.

đ) Ước tính chi phí khẩu phần ăn trên biển và chi phí mua nước ngọt khi làm việc ở những vùng thiếu nước ngọt, theo hệ thống được thiết lập trên toàn quốc.

e) Phí bồi thường thiệt hại về tài sản đất đai, hoa màu (nếu có): theo đơn giá bồi thường của địa phương và các quy định hiện hành của nhà nước.

g) Phí thuê tàu, thuê tàu (chỉ áp dụng đối với các nhiệm vụ, dự án xây dựng đường sông, biển và các đơn vị không có phương tiện, tàu thuyền): Thời gian thuê tàu áp dụng theo thời gian thử nghiệm. Vùng biển; đơn giá thuê tàu và tàu theo tỷ giá địa phương có xác nhận của tổ chức tài chính hoặc chính quyền địa phương để xác định giá ước tính cho thuê tàu hoặc tàu.

h) Các khoản chi khác, bao gồm: cho thuê máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công (chỉ trong trường hợp đơn vị thực hiện không có đủ máy móc, thiết bị, phương tiện thi công quy định trong tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật; đơn vị sự nghiệp công lập tự chịu và tự đầu tư Chi phí tài sản cố định được tính trong đơn giá và không bao gồm); chi phí sửa chữa đường tạm, sửa đường, khoan móng (chỉ áp dụng cho các nhiệm vụ, dự án do cấp có thẩm quyền quy định); tài liệu, số liệu mua sắm; chuyên gia, chi phí đi lại (nếu có) và một số chi phí khác liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, dự án (nếu có): Dự toán theo kết quả hoạt động thực tế và chế độ chi hiện hành.

i) Chi phí VAT.

4. Điều chỉnh, bổ sung, thay đổi việc xây dựng đơn giá.

a) Khi đặc điểm kinh tế – kỹ thuật đo đạc bản đồ có thay đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính sửa đổi hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc và bản đồ trong quản lý đất đai.

b) Khi giá vật liệu, thiết bị, công cụ, dụng cụ trên thị trường thay đổi thì đơn giá vật liệu, điện, khấu hao máy trong tập đơn giá thay đổi trên 20%.

c) Giá dịch vụ theo lương cơ bản 1.390.000 đồng / tháng. Nếu mức lương cơ sở quốc gia thay đổi thì điều chỉnh chi phí trong đơn giá theo giá nhân công kỹ thuật đã điều chỉnh; điều chỉnh giá nhân công kỹ thuật như sau:

Chi phí lao động kỹ thuật được điều chỉnh

=

Chi phí nhân công kỹ thuật đã bao gồm trong đơn giá

x

k

Trong đó: k = lương cơ bản mới / 1.390.000 đồng

5. Các tình huống cụ thể khác sẽ được xử lý theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 14/2017 / tt-btnmt ngày 20 tháng 7 năm 2017.

Điều 6 quy định về quản lý, sử dụng và trách nhiệm đối với nguồn thu của các cơ quan, đơn vị

1. Quản lý và Sử dụng Thu nhập

a) Quản trị:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng đo đạc và lập bản đồ địa chính, dịch vụ đo đạc và bản đồ và đo đạc địa chính và lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với nhà và tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện kê biên theo quy định và thu nhập quản lý. tại trụ sở chính, các cơ sở và đơn vị.

b) Sử dụng Thu nhập:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng đo đạc và lập bản đồ địa chính cung cấp dịch vụ đo đạc và lập bản đồ địa chính; theo quy định của nhà nước hiện hành, sử dụng kinh phí được trích để đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính và cấp quyền sử dụng đất, nhà và đất khác Đính kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bộ đơn giá dịch vụ đo đạc bản đồ địa chính; giải quyết việc đăng ký đất đai, tài sản đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. tài sản gắn liền với đất khác trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời khi đơn giá có biến động.

b) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý điều chỉnh, bổ sung kịp thời khi đơn giá có biến động.

c) Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan về thu nhập và nghĩa vụ thuế đối với khoản thu nhập này.

d) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý theo thẩm quyền hoặc ý kiến ​​của mình. theo quy tắc.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 10 năm 2018 và thay thế Quyết định số 14/2017 / qd-ubnd ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy.

Điều 8 Giám đốc Văn phòng liên tịch tỉnh, Giám đốc văn phòng liên tịch huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng và cá nhân từng sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tr việc thực hiện quyết định này. /.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button