Cách tính khấu hao Tài sản cố định theo đường thẳng mới nhất

Khấu hao theo đường thẳng là gì? Điều gì xác định phương pháp khấu hao đường thẳng? Cách tính hao mòn TSCĐ trên đường thẳng? Kế toán thien ung xin trích dẫn hướng dẫn tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng:

Tôi. Quy định về khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng: Theo Điều 13 Thông tư số 45/2013 / tt-btc: -Phương pháp đường thẳng dựa trên cơ sở khấu hao tài sản cố định. tài sản của công ty tham gia vào hoạt động kinh doanh hàng năm Tỷ lệ ổn định của chi phí sản xuất kinh doanh. —— Doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp trích khấu hao phù hợp với các loại tài sản cố định của doanh nghiệp tùy theo điều kiện áp dụng theo quy định của từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. – Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao và thời gian trích khấu hao tài sản cố định phù hợp với quy định tại Thông tư 45 này và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi thực hiện.

Xem thêm: Đăng ký khấu hao.

Bạn đang xem: Phương pháp khấu hao đường thẳng là gì

Xem thêm: Chuyên viên tiếng Anh là gì? Từ tương ứng với chuyên viên tiếng Anh?

– Phương pháp trích khấu hao cho từng tài sản cố định do doanh nghiệp lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải được thực hiện nhất quán trong suốt thời gian sử dụng của tài sản cố định. Trường hợp cần thiết phải thay đổi phương pháp trích khấu hao trong trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp phải giải thích rõ trường hợp thay đổi phương pháp sử dụng tài sản cố định mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi TSCĐ chỉ được thay đổi phương pháp trích khấu hao một lần trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Xem thêm: Phương pháp khấu hao tài sản cố định .

Xem thêm: Bất động sản tiếng Anh là gì? Đặc trưng của bất động sản

Hai. Nội dung của phương pháp khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng: Theo Phụ lục 02 Thông tư số 45/2013 / tt-btc, phương pháp khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng như sau:

Xem thêm: Chuyên viên đối ngoại tiếng anh là gì

Cách tính khấu hao theo đường thẳng như sau:

Viết một bình luận