Phương Pháp Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng Phải Nộp Theo Phương Pháp Khấu Trừ

Phương pháp suy luận ? Điều kiện áp dụng cho phương pháp khấu trừ là gì? Và thuế GTGT được tính theo phương pháp khấu trừ như thế nào? …

Để tìm hiểu quy định mới nhất về doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp và cách khấu trừ, mời các bạn theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây của Kế toán tinh gọn. Nhẹ Được rồi!

Bạn đang xem: Phương pháp khấu trừ thuế là gì

Tôi. Cắt giảm thuế là gì? Phương pháp khấu trừ là gì?

Khấu trừ thuế là khoản khấu trừ áp dụng cho thuế hiện hành mà pháp nhân không trực tiếp trả thuế, nhưng khấu trừ thuế từ thuế, chi phí mua hàng hoặc thu nhập của mình.

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng (gtgt) là doanh nghiệp xác định số thuế phải nộp dựa trên số thuế GTGT đầu ra trừ đi số thuế GTGT đầu vào.

  • Thuế GTGT đầu vào của sản phẩm: Doanh nghiệp khi mua sản phẩm thì phải nộp thuế GTGT của sản phẩm đó
  • Thuế GTGT đầu ra của sản phẩm: Nếu doanh nghiệp tiếp tục bán sản phẩm đó cho người mua thì người đó phải nộp thuế GTGT. sẽ phải trả theo giá trị của sản phẩm này

Sau đó:

Doanh nghiệp phải nộp gst = thuế đầu ra – thuế đầu vào

Tiêu chí cho các phương pháp khấu trừ hiện hành:

Nếu cơ sở kinh doanh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật thì các biện pháp miễn giảm thuế GTGT sẽ được áp dụng, bao gồm:

    < chứng từ mua bán.

Đồng thời, đối tượng áp dụng các biện pháp này cũng là doanh nghiệp đăng ký tự nguyện giảm thuế, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ …

Bạn có biết ở trên cắt giảm thuế là gì không? Hay phương pháp khấu trừ là gì? Tiếp theo Kế toán lê anh sẽ mách bạn đọc cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Khóa học Kế toán Tổng hợp – Đào tạo 100% thực hành với Kế toán trưởng

Hai. Phương pháp khấu trừ để tính thuế GTGT phải nộp

1. Các phương pháp khấu trừ thuế áp dụng cho các cơ sở kinh doanh tuân thủ đầy đủ hệ thống kế toán, lập hóa đơn và chứng từ theo Đạo luật kế toán, lập hóa đơn và chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh thương mại có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của Luật Kế toán, Hóa đơn và Chứng từ, trừ kinh doanh với người trực tiếp. phương pháp tính Gia đình, cá nhân nộp thuế.

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện được khấu trừ thuế, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức trực tiếp

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do Việt Nam kê khai. Các khoản khấu trừ được khai báo thay thế.

2. Trường hợp doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng thì cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT được xác định theo phương pháp khấu trừ để làm căn cứ xác định doanh thu bán hàng chịu thuế GTGT và doanh thu cung cấp dịch vụ như sau: p>

a) Đối với doanh thu hàng năm do tổ chức kinh doanh xác định, phương pháp tính tổng mục tiêu thuế giá trị gia tăng được xác định bằng “tổng doanh thu bán hàng chịu thuế” trên tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế tháng 11 trước ngày kết thúc Kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại Phương pháp tính thuế GTGT đối với tờ khai thuế GTGT theo quý từ quý IV năm trước hoặc quý IV năm trước đến hết kỳ tính thuế quý III năm hiện hành. thời hạn áp dụng phương pháp tính thuế là 02 năm liên tục.

Ví dụ: Doanh nghiệp a được thành lập vào năm 2011 và bắt đầu hoạt động vào năm 2013. Để xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2014 và 2015, doanh nghiệp a xác định thu nhập như sau:

Tăng chỉ tiêu “Tổng doanh thu bán hàng chịu thuế GTGT” lên tờ khai thuế GTGT hàng tháng của 12 tháng (từ kỳ tính thuế tháng 11 năm 2012 đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm 2013).

p>

Nếu tổng doanh thu xác định ở trên từ 1 tỷ đồng trở lên, Doanh nghiệp a áp dụng phương pháp miễn giảm thuế trong 2 năm (2014 và 2015).

Nếu tổng doanh thu xác định ở trên dưới 1 tỷ đồng, Doanh nghiệp A sẽ chuyển sang phương pháp tính trực tiếp quy định tại Điều 13 Thông báo này trong thời hạn 2 năm (2014 và 2015), trừ trường hợp Doanh nghiệp A tự nguyện xin đăng ký Cắt giảm thuế

b) Doanh nghiệp mới thành lập năm 2013 không có hoạt động sản xuất kinh doanh trong 12 tháng của năm 2013 thì thu nhập ước tính của năm được xác định như sau: Chỉ tiêu tổng doanh thu bán hàng “tổng thu nhập hhdv” là thuế GTGT hoàn kỳ tính thuế, hoạt động sản xuất kinh doanh Số tháng chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh nhân (x) với 12 tháng. Căn cứ vào cách xác định nêu trên, nếu doanh nghiệp ước tính thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên thì áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp thu nhập ước tính được xác định ở trên dưới 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp nên sử dụng phương pháp tính trực tiếp trong vòng hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp tự nguyện đăng ký theo phương pháp khấu trừ thuế.

Ví dụ: Doanh nghiệp b được thành lập và hoạt động vào tháng 3 năm 2013. Để xác định phương pháp tính thuế cho năm 2014 và 2015, b doanh nghiệp tính thu nhập ước tính như sau: Trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế của tháng hiện tại lấy tổng thu nhập từ bán hàng và số thuế GTGT phải nộp là chỉ tiêu. . 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 9 tháng, sau đó nhân (x) 12 tháng.

Trường hợp kết quả xác định là từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp b áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp thu nhập ước tính xác định trên dưới 1 tỷ đồng thì Doanh nghiệp b sử dụng phương pháp tính trực tiếp trong vòng hai năm 2014 và 2015, trừ trường hợp Doanh nghiệp b tự nguyện đăng ký phương pháp khấu trừ.

c) Đối với doanh nghiệp báo cáo quý từ tháng 7 năm 2013 thì xác định thu nhập trong năm như sau: tổng chỉ tiêu “Tổng doanh thu bán hàng chịu thuế GTGT” trên tờ khai. Tờ khai thuế GTGT của các tháng 10, 11, 12 năm 2012, kỳ tính thuế 6 tháng đầu năm 2013 và kỳ tính thuế quý 3 năm 2013. Trong các trường hợp đã xác định ở trên, phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với doanh nghiệp có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên. Trường hợp thu nhập xác định theo quy định trên dưới 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong thời hạn hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

d) Cơ sở kinh doanh tạm thời đóng cửa trong năm được xác định theo thu nhập của năm trước khi tạm đóng cửa.

Đối với cơ sở kinh doanh tạm thời đóng cửa có thời hạn trong năm thì thu nhập được xác định theo số tháng, quý thực tế đang hoạt động theo hướng dẫn tại điểm b Điều này.

Năm trước khi tạm đóng cửa, nếu cơ sở kinh doanh dưới 12 tháng thì theo hướng dẫn tại điểm b, thu nhập được xác định theo số tháng, quý hoạt động thực tế. điều khoản này.

3. Các phương thức đăng ký tự nguyện của các tổ chức kinh doanh để xin khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ lao động hàng năm chịu thuế giá trị gia tăng dưới 1 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ hệ thống kế toán, sổ sách và lập hóa đơn. .

b) Doanh nghiệp mới thành lập trong dự án đầu tư mặt bằng kinh doanh hiện có thì nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Đối với trường hợp đăng ký tự nguyện, phương thức khấu trừ thuế được áp dụng đối với doanh nghiệp mới thành lập đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư nhưng đã được Giám đốc doanh nghiệp chấp thuận phương án đầu tư. Đăng ký phương thức khấu trừ thuế.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn hoặc ký hợp đồng thuê tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ.

d) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng thầu, hợp đồng thầu phụ.

d) Các tổ chức kinh tế khác được cộng thuế GTGT đầu vào, đầu ra, trừ doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phương pháp tính thuế đối với mặt bằng kinh doanh được xác định theo tài liệu kê khai thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013 / tt-btc ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Điều 1 Thông tư số 119/2014 / tt-btc ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính và Điều 2 Thông tư số 26/2015 / tt-btc ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính).

Xem thêm: Lý thuyết Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa | Giải bài tập Vật lý 12

4. Các tình huống khác:

a) Cơ sở kinh doanh mua bán, chế biến vàng bạc, đá quý phải hạch toán, nộp thuế riêng đối với các hoạt động này theo cách tính trực tiếp giá trị của đá quý. Thêm các hướng dẫn cho Điều 13 của thông báo này.

b) Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đã thành lập chi nhánh (kể cả chi nhánh do doanh nghiệp dự án đầu tư thành lập) thì chi nhánh thực hiện nộp thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật đối với trường hợp khai thuế, phương pháp tính thuế của chi nhánh được xác định theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng hóa, không phát sinh thu nhập hoặc chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cùng một doanh nghiệp nhưng chưa kê khai riêng thì việc kê khai tập trung tại trụ sở chính và trụ sở công ty.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập không thuộc quy định tại Khoản 3 Điều này được tính trực tiếp theo quy định tại Điều 13 Thông báo này.

d) (bị bãi bỏ)

5. Xác định số thuế VAT phải trả:

Số thuế phải nộp = thuế đầu ra – thuế đầu vào được khấu trừ

Vị trí:

a) Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT.

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT bằng giá tính thuế của hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với (x) thuế suất thuế GTGT của hàng hóa hoặc dịch vụ đó.

Nếu chứng từ được sử dụng để cho biết giá thanh toán là giá đã bao gồm VAT thì thuế đầu ra là giá thanh toán trừ (-) giá tính thuế

Cơ sở kinh doanh chịu thuế theo phương pháp khấu trừ đối với doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tổ chức kinh doanh khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ phải ghi rõ giá bán chưa bao gồm thuế, thuế giá trị gia tăng và tổng số tiền người mua phải trả.

Nếu hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép sử dụng chứng từ đặc biệt) thì giá đó chưa có thuế và thuế GTGT, thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra phải được tính trên giá thanh toán. Hóa đơn chứng từ.

Ví dụ: một công ty bán thép, giá sắt f6 chưa bao gồm thuế GTGT là: 11.000.000 đồng / tấn; thuế GTGT 10% là 1.100.000 đồng / tấn, nhưng có nhiều hóa đơn thương mại tại thời điểm bán hàng cho thấy rằng giá 12.100.000 đồng / tấn, thuế GTGT hàng bán được xác định theo công thức sau: 12.100.000 đồng / tấn x 10% = 1.210.000 đồng / tấn thay cho giá chưa thuế 11.000.000 đồng / tấn.

Các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ Hệ thống Kế toán, Sổ sách, Hóa đơn và Chứng từ theo Đạo luật Kế toán, Lập hóa đơn và Chứng từ. Trường hợp ghi sai thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh thì cơ quan thuế kiểm tra, xử lý như sau:

Đối với tổ chức hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ: nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ ghi trên hóa đơn; nếu là thuế GTGT. Tỷ lệ ghi trên hóa đơn Trường hợp thuế suất thuế GTGT thấp hơn tỷ lệ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất quy định tại văn bản quy phạm pháp luật. Luật thuế GTGT.

b) Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế. Thuế GTGT, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho bên nước ngoài áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và tổ chức kinh doanh. hoặc cá nhân nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam.

Nếu giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ thuộc loại mà giá thanh toán có thể được tính là giá đã có thuế GTGT bằng chứng từ đặc biệt thì phương pháp tính giá đã có thuế GTGT và hướng dẫn tại Điều 12 sẽ là được sử dụng làm cơ sở. Điều 7 của thông báo này xác định giá chưa bao gồm thuế và thuế đầu vào.

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được xác định theo nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại các Điều 14, 15, 16 và 17 Thông báo này.

Ví dụ: trong khoảng thời gian này, Công ty a thanh toán các dịch vụ đầu vào được khấu trừ dưới dạng một loại đặc biệt:

Tổng giá đã thanh toán là 110 triệu đồng (giá đã bao gồm VAT), dịch vụ này đã chịu thuế 10%, thuế đầu vào được khấu trừ như sau:

110 triệu / (1 + 10%) x 10% = 10 triệu đồng

Giá chưa thuế là 100 triệu rupiah và thuế giá trị gia tăng là 10 triệu rupiah.

Trường hợp trên hóa đơn ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng nhưng tổ chức kinh doanh không tự điều chỉnh thì cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện và có hình thức xử lý như sau:

Tổ chức thương mại mua hàng hóa, dịch vụ : Trường hợp thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua hàng cao hơn tỷ lệ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì thuế đầu vào sẽ được khấu trừ theo tỷ lệ quy định. Hồ sơ pháp lý thuế GTGT. Nếu xác định được người bán kê khai nộp thuế theo đúng thuế suất trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp người bán. Nếu có thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn.

Đối với doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ : Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và bán hàng cho người tiêu dùng. Đối với người sử dụng đã xuất hóa đơn thì thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT bán hàng hoàn toàn giống với thuế suất thuế GTGT đã kê khai, nhưng thuế suất thuế GTGT khâu nhập khẩu (khâu nhập khẩu và khâu bán hàng trong nước) thấp hơn. so với quy định Nếu hồ sơ pháp lý về thuế GTGT và mặt bằng kinh doanh không thể thu quá tiền của khách hàng thì xác định theo số tiền đã tính cho khách hàng trên hóa đơn GTGT. Giá tính thuế giá trị gia tăng được xác định theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế giá trị gia tăng, là căn cứ chính xác để xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp và xác định doanh thu tính thuế.

Ví dụ: Vào tháng 3 năm 2014, doanh nghiệp a (đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) nhập khẩu một sản phẩm là “ghế mm”, đã kê khai nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu là 5%. Trong tháng 5 năm 2014, doanh nghiệp a đã bán 01 sản phẩm “ghế mm” cho khách hàng b với giá chưa bao gồm thuế GTGT là 100 triệu đồng. Do khi nhập khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% nên doanh nghiệp A lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng B ghi: giá tính thuế 100 triệu đồng; thuế suất thuế GTGT là 5%, thuế GTGT là 5 triệu đồng, gồm: giá trị gia tăng Tổng giá đã thanh toán bao gồm cả thuế là 105 triệu đồng. Khách hàng b đã thanh toán đầy đủ 105 triệu Rp.

Năm 2015, cơ quan thuế phát hiện mặt hàng “ghế mm” do doanh nghiệp a bán cho khách hàng b áp dụng sai thuế suất thuế giá trị gia tăng (thuế suất thuế giá trị gia tăng đúng phải là 10%). Vì giao dịch của doanh nghiệp a với khách hàng b đã kết thúc, doanh nghiệp a không có lý do gì để tính thêm tiền của khách hàng b (khách hàng b không chấp nhận khoản thuế phụ thu đã trả). Cơ quan thuế cần xác định lại số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp và xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Tổng giá mà khách hàng b thanh toán là 105 triệu rupiah được xác định là giá đã bao gồm VAT với thuế suất 10%. Số thuế phải nộp chính xác được xác định như sau:

105 triệu / (1 + 10%) x 10% = 9,545 tỷ đồng.

Số thuế GTGT bổ sung mà doanh nghiệp a phải trả là:

9,545 triệu – 5 triệu = 4,545 tỷ đồng.

Doanh thu cit cho mặt hàng “ghế mm” bán cho khách hàng b được xác định là:

105 triệu – 9,545 tỷ = 95,455 tỷ.

Ba. Phân biệt phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp để tính thuế GTGT

Tiêu chuẩn

Xem thêm: Ngày 3 tháng 4 là ngày gì? 3/4 thuộc cung gì? – META.vn

Khấu trừ

Phương pháp trực tiếp

Những người có thể áp dụng

Phương pháp khấu trừ áp dụng đối với địa điểm kinh doanh (bao gồm: doanh nghiệp và các địa điểm kinh doanh khác) thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn kế toán, cụ thể như sau:

– Cơ sở kinh doanh được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế nếu có đủ 02 điều kiện sau đây:

1 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hàng năm trên 1 tỷ đồng.

2 – Thực hiện đầy đủ hệ thống kế toán, lập hóa đơn và chứng từ phù hợp với Đạo luật Kế toán, Lập hóa đơn và Chứng từ.

– Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng hình thức khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức trực tiếp.

– Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí thực hiện khấu trừ, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do Việt Nam kê khai.

Phương pháp thu nhập trực tiếp áp dụng cho:

– Điều hành doanh nghiệp và hợp tác xã có thu nhập hàng năm dưới 1 tỷ Rp, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ những doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tự nguyện bằng phương thức khấu trừ.

– Các gia đình và cá nhân kinh doanh.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ tổ chức đã đăng ký khấu trừ thuế.

Thuế phải nộp

Thuế suất – phần trăm tính thuế

Thuế suất:

03 mức thuế suất áp dụng cho từng nhóm hàng hóa và dịch vụ, cụ thể:

– Thuế suất VAT 0%;

– Thuế suất VAT 5%;

– Thuế suất thuế GTGT 10% (áp dụng cho tất cả hàng hóa, dịch vụ, trừ hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT có thuế suất 0% và 5%).

Tính phần trăm VAT:

Được tính cho từng hoạt động cụ thể:

+ Vận chuyển và cung cấp hàng hóa: 1%;

+ Dịch vụ, xây dựng không bao gồm nguyên vật liệu: 5%;

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ, xây dựng liên quan đến hàng hóa bao gồm cả nguyên vật liệu thô: 3%;

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

vi. Một số câu hỏi về phương pháp khấu trừ thuế gtgt

# Phương pháp khấu trừ để kê khai thuế GTGT? – Tờ khai thuế GTGT 01 / gtgt

# Thời hạn kê khai theo phương pháp khấu trừ để kê khai thuế GTGT? – Thời hạn khai thuế GTGT hàng tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

# Giới hạn thời gian nộp tờ khai VAT hàng quý? – Chậm nhất là ngày 30 của quý sau.

Lưu ý: Ngay cả khi nó không xuất hiện, bạn vẫn cần gửi xác nhận quyền sở hữu.

Mong rằng qua bài viết này, bạn đọc đã nắm được phương pháp khấu trừ? và các quy định mới nhất về cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Nội dung này cũng được hướng dẫn rất kỹ trong Khóa học kế toán online và offline của trung tâm lê anh do các kế toán trưởng chuyên nghiệp giảng dạy.

Nếu bạn cần hỗ trợ, bạn có thể hỏi bằng cách bình luận dưới bài đăng này.

Xem thêm: Ý nghĩa hoa sen là gì? Hoa sen có tác dụng gì?

Viết một bình luận