Hỏi Đáp

Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Phân tích những nội dung cơ bản?

Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, tư tưởng của Người cũng chiếm một vị trí hết sức quan trọng làm kim chỉ nam cho những di sản tinh thần quý giá mà nhân dân cả nước tìm hiểu và gìn giữ.

1. Hồ Chí Minh đã nghĩ gì?

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tổng kết một cách tổng hợp và có hệ thống những quan điểm, hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của Người. Hệ tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến Cách mạng xã hội chủ nghĩa; sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh Ho Chi Minh Thought

Bạn đang xem: Tư tưởng của hồ chí minh là gì

2. Nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh:

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng Mác – Lê-nin. Chính Người đã tiếp thu và phát triển có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa, đạo đức nhân văn phương Đông và phương Tây trong quá trình hoạt động cách mạng trải qua gian khổ, thử thách và gian khổ, để làm giàu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng các giai cấp. , và sự giải phóng của nhân loại.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là hệ thống đạo đức cơ bản, toàn diện, bao gồm: địa vị, chức năng và nội dung của đạo đức; những phẩm chất đạo đức cơ bản và những nguyên tắc hình thành đạo đức mới; người cách mạng nào cũng cần phải rèn luyện đạo đức.

2.1. Những suy tư của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam:

– Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Hồ Chí Minh suốt đời hoạt động cách mạng và khát vọng của Người là đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, để nhân dân “có cơm ăn”. Cái ăn, cái mặc, ai cũng được học. ”Để đạt được mục tiêu này, phải tiến hành giải phóng hoàn toàn: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Chính vì mục tiêu cao cả đó mà cách mạng Việt Nam tìm mọi cách cứu cứu nước và cứu nước. những người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động trên toàn thế giới.

– Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

Người đã chỉ rõ: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là làm cách mạng vô sản”. Người đã giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp, quốc gia và quốc tế, vừa cô đọng được sức mạnh dân tộc, vừa là sức mạnh thời đại. Những ý tưởng quan trọng này xuất phát từ mệnh lệnh thực tiễn cấp bách: chống chủ nghĩa thực dân và gắn các cuộc cách mạng thuộc địa với các cuộc cách mạng trong nước. Con đường bảo vệ độc lập, tự do, hạnh phúc và sung túc của dân tộc là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực. Độc lập dân tộc là tiền đề của hiện thực chủ nghĩa xã hội, và chủ nghĩa xã hội là nền tảng vững chắc của độc lập dân tộc. Độc lập dân tộc trong quan hệ với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chủ đạo trong toàn bộ di sản lý luận của Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button