Vật chất là gì? Tìm hiểu định nghĩa về vật chất của Lênin?

Chất đặc trưng cho các phạm trù triết học ở dạng tồn tại cụ thể của nó. Vật chất không chỉ được coi là có thể đếm được. Nó cũng mang lại một ý nghĩa khác cho ý thức xuất hiện sau này. Sau đó, người ta chứng minh rằng sự ra đời của vật chất là độc lập với cảm giác ngay từ đầu. Hiện tại, những quan điểm này vẫn còn giá trị. Trong số đó, hình thức tồn tại của vật chất là cơ sở, tiền đề xác lập quan điểm duy vật về xã hội.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7: 1900.6568

Bạn đang xem: Vật chất là gì trong triết học

1. Vấn đề là gì?

“Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được con người ban tặng cho các giác quan, được các giác quan tái tạo, chụp ảnh, phản ánh và tồn tại độc lập với các giác quan”.

Khái niệm:

Chất được phản ánh dưới dạng tồn tại cụ thể của nó. Dùng để chỉ hiện thực khách quan được phản ánh thông qua các giác quan. Sau đó, vật chất có dạng vật chất chứa đựng cụ thể và có dạng tồn tại hữu hình. Từ khái niệm này, có thể thấy rằng có một bằng chứng về sự tồn tại. Từ đó, thật dễ dàng để đánh giá liệu các dạng tồn tại này có được xác định là chất hay không.

Các chất (ở dạng cụ thể của chúng) có thể gây ra cảm giác cho con người. Con người đánh giá sự tồn tại của vật chất bằng cảm tính. Cũng như khẳng định, phân biệt giữa vật chất và ý thức. Hai khái niệm này tách biệt và mang lại những hình thức tồn tại hoàn toàn khác nhau. Khi nó tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến giác quan của con người. Vật chất là cái được thỏa mãn với các khái niệm trên và được phản ánh trong ý thức.

Chất như một phạm trù triết học đang được nghiên cứu. Đó là kết quả của sự khái quát hoá, trừu tượng hoá những thuộc tính và mối liên hệ vốn có của sự vật, hiện tượng. Sau đó, ngoài ý nghĩa trong định nghĩa, việc giải thích sự tồn tại. Vì vậy nó là hiện thân của cái chung, cái vô hạn, cái vô tận, cái bất tử. Vật chất không có dạng tồn tại cố định, nhưng được đảm bảo phản ánh các cảm giác.

Chuyển động của vật chất:

Còn mọi sự vật, hiện tượng đều là biểu hiện cụ thể của vật chất nên nó có quá trình phát sinh, phát triển và biến đổi. Mọi thứ có thể không giữ được hình thức ban đầu hoặc hiện có theo thời gian. Tuy nhiên, nó vẫn đảm bảo được thể hiện bằng cảm tính. Vì vậy, không thể xác định một chất bằng một hoặc nhiều biểu hiện chất cụ thể. Nó cũng không thể được sử dụng để xác định một sự vật theo đặc điểm hiệu suất của nó tại một thời điểm cụ thể để tạo ra phân bổ.

matter trong tiếng Anh là vấn đề.

Xem thêm: Thế giới quan là gì? Vai trò và phân loại thế giới quan?

2. Tìm hiểu định nghĩa của Lenin về vật chất:

Định nghĩa trên đây của Lê-nin về vật chất là kết quả tổng hợp các kết quả của khoa học tự nhiên và phê phán quan niệm duy tâm, siêu hình về phạm trù vật chất. – Vật liệu khôn ngoan, hướng tới phản ánh hiệu quả và chính xác nhất. Định nghĩa trước đây không hoàn toàn đúng, và ý nghĩa của nó thể hiện ở bản chất và sự thay đổi của thời gian.

Từ định nghĩa trên, chúng ta có thể thấy rằng có những đề cập sau:

Xem thêm: Phân biệt ngành Kinh tế, Tài chính và Quản trị Kinh doanh

– Vật chất là một phạm trù triết học:

Thông thường, chúng ta đề cập và hình dung vật chất như vật thể, tài sản của con người … nhưng quan điểm này chỉ mang lại những biểu hiện cụ thể dưới dạng danh sách các câu lệnh. Và chỉ đối với các dạng chất cụ thể. Mọi việc đều phải dựa trên sự phán xét chung để xác định món hàng và tài sản. Chỉ từ định nghĩa của Lê-nin thì vai trò quyết định vật chất mới trở nên toàn diện.

Chất trong định nghĩa của Lênin về vật chất là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa những thuộc tính và mối liên hệ vốn có của sự vật, hiện tượng. Cung cấp sự ghi nhận chính xác nhất cho sự tồn tại của vật chất. Vì vậy nó là hiện thân của cái chung, cái vô hạn, cái vô tận, cái bất tử. Nó tồn tại cùng với sự vận động của thời gian và không gian. Vì vậy, không thể xác định một chất bằng một hoặc một số biểu hiện chất cụ thể.

Khái niệm này đưa ra một ý tưởng chung về vật chất. Khi liệt kê sự vật, về tính chất là nói đến hình thức tồn tại của vật chất. Nó cần được hiểu đúng theo cách tiếp cận mà chúng tôi đang xem xét.

– Chất đề cập đến thực tế khách quan:

Chất tồn tại khách quan trong thực tế. Nó tồn tại ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức của con người. “Tồn tại khách quan” là thuộc tính cơ bản của vật chất. Cung cấp một tiêu chí để phân biệt điều gì là quan trọng và điều gì không. Trong số đó, vật chất và ý thức tồn tại song song cho đến ngày nay. Tuy nhiên, vật chất phải có trên hết. Nó xuất hiện bởi vì không ai xuất hiện và không nhận thức được một điều như vậy.

Xem thêm: Điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lê-nin?

Mọi người đã biết hoặc chưa biết về chất, và vật chất vẫn tồn tại. Vì vậy, hãy xem ý thức tồn tại và vận động, và sau đó phát triển. Vật chất mang lại những chức năng và tác dụng cần thiết cho con người thông qua nó. Đặc biệt, nó còn thể hiện ở các khía cạnh nhìn, sờ,… tức là các yêu cầu về sự gần gũi và ý thức thông qua cảm giác.

– Cảm nhận những điều liên quan:

Vật liệu được tạo ra để cảm nhận. Khi có ý thức, người ta có thể đặt tên cho các dòng theo cảm giác này. Để được sao chép cảm xúc của chúng tôi, để chụp ảnh. Phản ánh và tồn tại độc lập với cảm giác. Từ đó, con người dù có cần hay không thì sự tồn tại của vật chất là điều tất yếu. Nhưng với cảm giác, người ta có thể nhận thức được sự hiện diện và chuyển động của vật chất. Cũng chính từ đó, chúng ta mới thấy được giá trị của những đóng góp vật chất trong cuộc sống hay những nhu cầu thiết thực.

3. Ý nghĩa Định nghĩa của Lê-nin về vật chất:

– Khám phá vật chất có trước, ý thức đứng sau.

Có thể xem vật chất tồn tại khi ý thức vận động và phát triển. Đây là lý do tại sao những người duy tâm nói rằng ý thức có trước. Nhưng trên thực tế, kể từ khi họ biết, họ có thể nhìn thấy sự tồn tại của vật chất. Bản chất phải là vật chất tồn tại trước khi ý thức được hình thành.

Xem thêm: Luật Bàn Thắng Sân Khách Là Gì? Giải Đấu Nào Áp Dụng Luật Này

Vật chất là nguồn gốc khách quan của tình cảm và ý thức của con người. Tuy nhiên, nó vẫn mang đặc điểm của sự cùng tồn tại và ảnh hưởng lẫn nhau. Khi con người có những nhu cầu như ăn uống, nhà ở, quần áo, họ dùng ý thức của mình để sử dụng những thứ vật chất. Vật chất là cội nguồn sâu xa dẫn đến sự phát triển cơ bản của ý thức từ đó đến nay. Phải có những cơ sở đó thì ý thức con người mới vận động được.

Ý thức con người là sự phản ánh hiện thực khách quan. Có nền tảng và cơ sở để từ đó cảm nhận chất liệu. Con người có khả năng nhận thức thế giới. Nhờ đó nâng cao nhận thức và vận dụng ứng dụng vào các chất có sẵn. Dần dần, họ sử dụng những thứ vật chất để thỏa mãn những nhu cầu cao hơn của mình.

– Bác bỏ các quan điểm duy tâm.

Xem thêm: Cơ sở hạ tầng là gì? Kiến trúc thượng tầng là gì? Ví dụ?

Định nghĩa của Lenin về vật chất đã từ bỏ quan điểm duy tâm về phạm trù vật chất và thấy rằng vật chất có trước và ý thức có sau. Vật chất là nguồn gốc của ý thức, là nguồn gốc khách quan của cảm giác. Mặt khác, quan điểm duy tâm đưa ra những khẳng định về sự xuất hiện và ảnh hưởng của ý thức đối với vật chất. Tất cả các giải thích về nguồn gốc dựa trên nghiên cứu khoa học vốn đã sai. Giống như nền tảng, ý thức phải dựa trên vật chất. Từ đó tạo ra nhu cầu tồn tại vật chất cao hơn.

Thông qua định nghĩa về vật chất, Lênin đã giải quyết triệt để vấn đề triết học cơ bản là vật chất có trước, ý thức có sau và vật chất quyết định ý thức. Tức là con người có thể nhận thức thế giới khách quan bằng cách sao chép, chụp ảnh và phản ánh đúng hiện thực khách quan. Định nghĩa của Lê-nin về vật chất đã đặt cơ sở và tiền đề cho việc xác lập quan điểm duy vật về xã hội.

– Khắc phục những hạn chế trong quan điểm của các nhà khoa học đi trước:

Định nghĩa này khắc phục bản chất siêu hình và máy móc của quan niệm duy vật đã được đánh dấu trước về vật chất. Nội dung của chủ nghĩa duy vật không đưa ra nguồn gốc, bản chất và hình thức tồn tại của vật chất. Vật chất tồn tại độc lập với ý thức.

Bằng cách chỉ ra rằng các thuộc tính cơ bản và phổ biến nhất là các thuộc tính hiện có một cách khách quan. Giúp chúng ta phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa phạm trù vật chất và phạm trù triết học và khoa học chuyên môn. Điều này khắc phục những hạn chế trong quan niệm của các triết gia trước đây. Cung cấp cơ sở khoa học để xác định điều gì là quan trọng và điều gì không.

– Tính đúng đắn.

Bác bỏ quan điểm duy vật vụn vặt (cndv) về vật chất và coi ý thức là một dạng vật chất. Vì về bản chất, ý thức vừa tồn tại độc lập, vừa có những thuộc tính riêng. Không hài lòng với quan niệm của Lênin về vật chất.

Định nghĩa này liên kết cndv biện chứng và cndv lịch sử thành một thể thống nhất. Xác nhận sự hiện diện và chuyển động của vật chất. Vật chất trong tự nhiên và vật chất trong xã hội đều là những dạng vật chất cụ thể của hiện thực khách quan.

Xem thêm: Chứng Chỉ Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Viết một bình luận