Hỏi Đáp

Xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Văn hóa Việt Nam là kết quả của quá trình lao động sáng tạo và đấu tranh ngoan cường của dân tộc Việt Nam trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, là kết quả của sự giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân dân. Văn hóa Việt Nam hình thành tâm hồn, trí tuệ, bản lĩnh, lòng dũng cảm và nhân cách của con người Việt Nam. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu là động lực để xây dựng và phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Văn học nghệ thuật là một lĩnh vực văn hóa rất quan trọng, đặc biệt tinh tế. Đó là nhu cầu cơ bản, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam và sự phát triển toàn diện của nhân dân.

Con người là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, văn học, nghệ thuật. Giá trị với tư cách là một phạm trù triết học xã hội học chỉ tính hữu ích và ý nghĩa của các sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội. Hệ giá trị văn học, nghệ thuật là hệ giá trị tư tưởng, nghệ thuật được kết tinh trong tác phẩm văn học, nghệ thuật, có tác dụng trực tiếp rèn luyện tâm hồn, trí tuệ, dũng khí và nhân cách của con người, thúc đẩy con người phát triển. Tất cả sức người.

Trình diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bạn đang xem: Lĩnh vực văn học nghệ thuật là gì

Hình minh họa. Nguồn: Tiềm năng tích cực

35 năm qua, văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam đã trải qua một quá trình đổi mới và phát triển sâu sắc trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng chủ nghĩa xã hội. và nghệ thuật: tiên tiến và đầy bản sắc dân tộc. Bản chất tiên tiến được coi là yêu nước và dám nghĩ dám làm, nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc và lý tưởng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn vì hạnh phúc của nhân dân, vì ấm no, tự do và phát triển toàn diện của nhân loại. Mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, xã hội và tự nhiên. Không chỉ ở nội dung tư tưởng, mà hình thức thể hiện, phương tiện chuyển tải nội dung cũng có nhiều tiến bộ. Bản sắc dân tộc bao hàm những giá trị bền vững, là tinh hoa của cộng đồng dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí dân tộc quật cường, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng đoàn kết cá nhân – gia đình – làng xã, lòng nhân ái, bao dung, trọng đạo nghĩa, phẩm hạnh. , tác phong tinh tế, lối sống giản dị. Bản sắc văn hóa nghệ thuật của dân tộc vẫn đậm nét trong biểu hiện dân tộc độc đáo.

So với bốn mươi năm trước, hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay được công chúng chấp nhận dưới nhiều hình thức trong mọi hoạt động sáng tác, lý luận, phê bình, công khai, biểu diễn, xuất bản, phát hành: văn học, kịch nghệ, mỹ thuật, âm nhạc. điện ảnh, nhiếp ảnh, ca múa, kiến ​​trúc đều phát triển mạnh mẽ và đa dạng theo xu hướng: bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tiếp cận phản ánh hiện thực con người trong một đất nước. bị chi phối bởi nhận thức lý luận Quá trình đổi mới toàn diện và tích cực hội nhập quốc tế; văn học, nghệ thuật là lĩnh vực văn hóa rất quan trọng, đặc biệt tinh tế, là nhu cầu cơ bản thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của nhân dân và là một trong những động lực to lớn trực tiếp thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng tinh thần xã hội và sự phát triển toàn diện của dân tộc Việt Nam. Đội ngũ văn nghệ sĩ đã sáng tạo ra những tác phẩm, hình tượng văn học, nghệ thuật kết tinh những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam, tạo nên nhiều giá trị mới của dân tộc, văn học, nghệ thuật Việt Nam. Việt Nam.

Bên cạnh những xu hướng phát triển chủ đạo tích cực nêu trên, còn có những xu hướng trong đời sống văn học, nghệ thuật đi lệch hướng, chuẩn mực, bình thường, như nghị quyết của Đảng đã nêu rõ: sáng tác, biểu diễn, truyền bá. các tác phẩm văn học, nghệ thuật và nhiều hoạt động khác chưa thể hiện tính tiến bộ, ý thức bản sắc dân tộc. Số lượng tác phẩm tiếp tục tăng lên, nhưng còn rất ít tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. trong một số tác phẩm của lý tưởng xã hội. Tính thẩm mỹ chưa rõ ràng, ý nghĩa xã hội còn hạn chế. Một số văn nghệ sĩ còn hạn chế trong việc tiếp xúc, nhận thức những vấn đề mới của đời sống, chưa cảm nhận hết được chiều sâu và tính phức tạp của quá trình biến đổi lịch sử của đất nước trong thời kỳ mới, nên né tránh những vấn đề lớn của đất nước, theo đuổi những đề tài tầm thường, tiếp theo Thị hiếu kém của một bộ phận công chúng làm loãng chức năng giáo dục và chỉ nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí. Trong một số trường hợp, luận điệu cực đoan chỉ tập trung làm nổi bật mặt tối của đời sống hiện tại, thậm chí xuyên tạc, bóp méo lịch sử hoặc bị các thế lực thù địch lôi kéo, truyền bá những tác phẩm độc hại, không có lợi cho lợi ích của nhân dân, đất nước.

Những mặt tiêu cực của hoạt động sáng tạo, biểu diễn và lý luận phê bình văn học và nghệ thuật được mô tả ở trên là sự lệch lạc về giá trị. Chính sự lệch lạc của các giá trị này là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự suy thoái của một bộ phận không nhỏ về tư duy, đạo đức, lối sống của nhân dân.

Từ năm 1986, Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Những quan điểm đổi mới của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật được thể hiện trong các Nghị quyết số 23 Khóa 5, Bộ Chính trị khóa X, 9 khóa XI đã làm thay đổi sâu sắc vị trí, quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam. , tầm quan trọng và các định hướng giá trị cơ bản của tư tưởng và nghệ thuật đối với cộng đồng sáng tạo, các nhóm lý luận và phê bình, và công chúng dễ tiếp thu. Nhưng do chưa xác định được hệ giá trị chuẩn mực của văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới nên nhiều văn nghệ sĩ còn hoang mang về sự lệch lạc, lệch chuẩn, rối loạn trong sáng tạo, quảng bá và trình diễn; giới lý luận phê bình thiếu người tin cậy. hệ thống tiêu chuẩn, thiếu tiêu chuẩn một hệ thống giá trị để đánh giá, thẩm định, đồng hành với tác giả, tác phẩm và tiếp nhận các ý tưởng thẩm mỹ đối với công chúng.

Đất nước tôi bước vào thời kỳ phát triển mới, cập nhật toàn diện, đồng bộ, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, văn học, nghệ thuật. Nền mỹ thuật Việt Nam phải phát triển toàn diện, mạnh mẽ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ. Ra sức sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, có vai trò quan trọng trong xây dựng nhân văn, không chỉ định vị, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân mà còn làm sâu sắc thêm sự phát triển của văn hóa đại chúng. đồng thời chú trọng đến việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp. Trên cơ sở giữ vững và phát huy các giá trị văn học, nghệ thuật của dân tộc, không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài, đồng thời kiên trì làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch hòng áp đặt, xâm lược. văn hóa.

Từ quan điểm chỉ đạo xây dựng và phát triển chủ trương văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới của Đảng ta, chúng ta nhận thấy tính thường xuyên của việc hình thành hệ giá trị chuẩn mực mới của văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Con người là: kế thừa và tiếp nối các giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc, kết hợp với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. Tính thường xuyên này là định hướng có tính nguyên tắc của quá trình hình thành hệ giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc.

Hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam là sự phản ánh, kết tinh của hệ giá trị nhân văn Việt Nam. ở độ phân giải tw9. Trong quá trình Chủ tịch Tập, Đảng ta đã xác định nội dung cốt lõi của hệ giá trị chuẩn mực Việt Nam trong thời kỳ mới là yêu nước, nhân cách, đạo đức, trí tuệ, sức sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức pháp luật. -bắn.

Văn học, nghệ thuật là tinh hoa của văn hóa thẩm mỹ và là lĩnh vực văn hóa phong phú, nhạy cảm. Tác phẩm văn học, nghệ thuật là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Đây là quá trình khách quan hóa nhận thức chủ quan của người nghệ sĩ. Giá trị của tác phẩm văn học nghệ thuật liên quan đến nhận thức cuộc sống và miêu tả phản ánh, biểu hiện hiện thực cuộc sống của người nghệ sĩ. Sự phản ánh này không chỉ là sự phản ánh thế giới khách quan, mà còn là sự sáng tạo ra thế giới khách quan. Giá trị của tác phẩm văn học, nghệ thuật được đo bằng tầm cao của lý tưởng xã hội thẩm mỹ và chất lượng của hình tượng nghệ thuật mà nghệ sĩ thể hiện, nhất là về thể chất, tinh thần, nhân cách, đạo đức, trí tuệ, khả năng sáng tạo, từ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đến Ý thức tuân thủ pháp luật, từ lĩnh vực tự nhiên, ý chí đến hoài bão, từ quan niệm, quan điểm chỉ đạo, định hướng nguyên tắc và quá trình xác lập hệ giá trị văn học, nghệ thuật khác Ý thức về hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến. /.

pgs.ts dao duy thuong Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Hội đồng Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button