Quyền dân tộc tự quyết là gì? Nguyên tắc dân tộc tự quyết?

Giờ đây, chúng ta đang sống trong thời đại hiện đại, nơi không còn chiến tranh nữa. Mọi quốc gia đều có quyền tự quyết của người dân, các quốc gia khác phải tôn trọng quyền tự quyết này. Đây là quyền có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vậy thực tế về quyền tự quyết của người dân như thế nào? Nguyên tắc dân tộc tự quyết? Nhà nước quy định như thế nào? Dưới đây là chi tiết về điều này.

Luật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Bạn đang xem: Quyền tự quyết dân tộc là gì

1. Quyền tự quyết của người dân là gì?

Đối với một quốc gia, mỗi quốc gia có quyền dân tộc tự quyết đối với dân tộc mình, đây là một trong những quyền quan trọng nhất. Quyền tự quyết của nhân dân là quyền tự mình quyết định vận mệnh quốc gia của mình như thành lập một quốc gia dân tộc độc lập và riêng biệt hoặc một quốc gia đa dân tộc cùng thành lập với các quốc gia khác. Cơ sở bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

Hình thành quy tắc

– Tôn trọng quyền tự do lựa chọn con đường và phương thức phát triển của nhân dân các nước là một trong những cơ sở quan trọng để thiết lập quan hệ quốc tế. Quyền này được thể hiện tập trung nhất trong nguyên tắc dân tộc tự quyết trên cơ sở chủ quyền quốc gia.

– Ra đời ở đỉnh cao của quá trình phi thực dân hóa, nguyên tắc quyền tự quyết của các dân tộc đã nêu bật vai trò của Liên hợp quốc trong quá trình đấu tranh cho quyền của các dân tộc. Đồng thời, nguyên tắc này chỉ ra chống chủ nghĩa thực dân, trong đó tập trung vào việc giải phóng con người khỏi ách thống trị.

– Ngày nay, quyền tự quyết của các dân tộc được thực hiện trong đời sống quốc tế thông qua các quyền cơ bản của các dân tộc, bao gồm: quyền độc lập của các dân tộc; quyền bình đẳng với các dân tộc khác; quyền được sống trong hòa bình, an ninh và phát triển bền vững …

p>

Tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc đã trở thành nguyên tắc pháp lý quốc tế, được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc và nhiều văn bản pháp lý quốc tế quan trọng khác, chẳng hạn như Tuyên ngôn độc lập năm 1960 của các nước và các dân tộc thuộc địa; 1966 Các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa; Tuyên bố năm 1970 về các nguyên tắc của luật quốc tế.

Xem thêm: Ngày 20/5 là ngày gì? Cung gì? Nguồn gốc, ý nghĩa lịch sử

Nội dung quy tắc

* “Quyền dân tộc tự quyết” được hiểu là quyền tự do hoàn toàn của một dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, lựa chọn hệ thống chính trị và con đường phát triển của mình. Điều 1, khoản 2, Hiến chương Liên hợp quốc ghi nhận “sự phát triển của quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và quyền tự quyết của các quốc gia”. Do đó, khái niệm “quyền tự quyết” được đề cập trong Hiến chương Liên hợp quốc không phải là quyền tự quyết của các dân tộc hay quyền tự quyết của các dân tộc thiểu số theo nghĩa tập hợp quốc gia trong Liên hợp quốc. Quốc gia. Ở đây, quyền tự quyết của các dân tộc chỉ thuộc về nhân dân, tức là toàn bộ dân cư thường trú trên lãnh thổ của một quốc gia nhất định – chủ thể của luật quốc tế.

Xem thêm: Bài phân tích các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

* Tuyên bố về các Nguyên tắc Cơ bản của Luật Quốc tế năm 1970 khẳng định “việc thành lập một Quốc gia độc lập có chủ quyền hoặc tự do gia nhập hoặc liên kết với một Quốc gia độc lập khác và thiết lập bất kỳ hệ thống chính trị nào do Quốc gia đó tự do xác định. Quyền của dân để tự quyết với tư cách là một dân tộc. hình thức thể hiện ”. Như vậy, nguyên tắc dân tộc tự quyết bao gồm những điều sau đây:

– Để thành lập một quốc gia độc lập trên cơ sở tự nguyện hoặc thành lập một quốc gia liên bang (hoặc đơn nhất) với các dân tộc khác;

-Chọn hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội của riêng bạn;

– Giải quyết các vấn đề trong nước mà không có sự can thiệp từ bên ngoài;

– Quyền đấu tranh của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, bao gồm cả đấu tranh vũ trang giành độc lập và nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ bên ngoài, kể cả hỗ trợ quân sự;

p>

Xem thêm: Ngành Khoa học cây trồng – Trang Tuyển Sinh | Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng

– Lựa chọn con đường phát triển một cách độc lập theo truyền thống, lịch sử văn hóa, tín ngưỡng và điều kiện địa lý.

Tất cả các quyền trên của mỗi quốc gia đều được các quốc gia, dân tộc khác tôn trọng.

Ngoại lệ đối với quy tắc

Xem thêm: Luật áp dụng theo những nguyên tắc nào? Nguyên tắc áp dụng các công cụ pháp lý?

Không có ngoại lệ nào đối với quy tắc này được phép.

3. Bảo đảm quyền tự quyết của mọi người và quyền con người:

Bởi vì khi chúng ta nói đến quyền tự quyết của con người là chúng ta nghĩ đến quyền con người, bởi vì quyền tự quyết của con người và quyền con người có quan hệ mật thiết với nhau. Quyền con người chủ yếu là quyền cá nhân, nhưng cũng là quyền cộng đồng; quyền cá nhân và quyền cộng đồng được bảo đảm cụ thể trong sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của mỗi quốc gia. Do đó, việc bảo đảm các quyền cơ bản của con người phải phụ thuộc vào quyền tự quyết của người dân, là quyền phổ biến của các cá nhân sống trong các quốc gia-dân tộc. Nếu quyền tự quyết của một quốc gia không được tôn trọng, thì các quyền con người với tư cách là quyền của cá nhân hay tập thể cá nhân khó được bảo vệ và đảm bảo trên thực tế.

Giữa hai quyền tự quyết của con người và quyền con người, có một số yếu tố có thể làm cho quyền tự quyết của con người và quyền con người có liên quan đến yếu tố thời đại. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, ranh giới giữa các quốc gia có trở nên mơ hồ, mong manh và tương đối, quyền con người được đề cao như giá trị cốt lõi của thời đại. Quyền tự quyết của các dân tộc ở một mức độ nào đó phải phụ thuộc vào quyền con người. Nhưng đồng thời, với toàn cầu hóa, các dân tộc, quốc gia lớn nhỏ cũng đang “vươn mình” để khẳng định và gìn giữ những gì còn lại của bản sắc dân tộc mình. Vì vậy, quyền con người ở một mức độ nào đó phải phụ thuộc vào quyền tự quyết của các dân tộc. Do đó, mối quan hệ giữa quyền tự quyết của các dân tộc và quyền con người ngày càng trở nên phức tạp. Về mặt này, trong bối cảnh này, việc đề cao quyền con người là phù hợp, nhưng ở khía cạnh khác, trong bối cảnh khác, cần tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc. Vì vậy, trong cuộc đấu tranh thực hiện quyền con người, quyền tự quyết của các dân tộc phải tính đến yếu tố thời đại. Đó cũng là vấn đề mang tính nguyên tắc nhằm tối đa hóa việc thực hiện quyền con người, đồng thời bảo đảm quyền tự quyết của các dân tộc trong thời đại hiện nay.

Bên cạnh đó, quyền dân tộc tự quyết không chỉ có yếu tố thời đại, mà còn có yếu tố thể chế của quyền công dân trong mối quan hệ giữa quyền dân tộc tự quyết và quyền con người. Quyền con người không giống quyền công dân, mà quá trình bảo đảm quyền con người của mỗi quốc gia – dân tộc về cơ bản diễn ra trong khuôn khổ thể chế quyền công dân của mỗi quốc gia, không phân biệt quốc gia – dân tộc. nhiều công ước quốc tế về quyền con người. Vì vậy, quá trình bảo đảm quyền tự quyết của dân tộc và quyền con người luôn phải bắt nguồn từ mỗi quốc gia – thể chế dân quyền hay hệ thống chính trị xã hội dân sự của quốc gia. b> Tất cả các quốc gia – dân tộc đều bình đẳng về chủ quyền và công việc nội bộ của mỗi quốc gia – quốc gia do quốc gia tự định đoạt, không thể có quốc gia – quốc gia nào coi bộ máy công quyền > p>Tổng kết lại, có thể thấy, dưới tác động của toàn cầu hóa và cách mạng, mối quan hệ giữa quyền dân tộc tự quyết và quyền con người đã được giải quyết một cách bền vững và hiệu quả. Trong nền công nghiệp 4.0 hiện nay, chúng ta phải nắm vững các định hướng sau:

Hướng thứ nhất là bảo vệ và bảo đảm quyền tự quyết của các dân tộc, quyền con người được bảo vệ và bảo đảm quyền tự quyết của các dân tộc theo quy định tại Điều 1, khoản 1, Công ước quốc tế về quyền tự quyết. sự quyết tâm. Các công ước dân sự, chính trị và quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.

Phương hướng thứ hai là nhận thức kịp thời và giải quyết có hiệu quả trên thực tế những vấn đề mới về quyền tự quyết, quyền con người của nhân dân, xuất phát từ những thành tựu cũng như những sai lầm, thiếu sót. Một mặt, hiện nay, dưới tác động của toàn cầu hóa và Cách mạng Công nghiệp 4.0, quyền tự quyết của người dân trước hết sẽ bị vi phạm bởi công nghệ số nếu họ không tích cực hội nhập vào các thể chế khu vực và thế giới. Mặt khác, nếu không tích cực giảm chênh lệch giàu nghèo, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu thì quyền của đa số sẽ bị xâm phạm. Để có quyết định như vậy, cần phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, rút ​​kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, cần nghiêm túc nhìn nhận những sai sót, thiếu sót về lý luận và thực tiễn trong việc bảo vệ, bảo vệ quyền tự quyết của con người và quyền con người.

Phương hướng thứ ba là giải quyết việc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân, quyền con người phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, đó là đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kinh tế thị trường. Và phù hợp với thể chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, cần nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là quốc tế hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, làm rõ trách nhiệm pháp lý của các cơ quan, tổ chức nhà nước, bảo vệ các tổ chức kinh tế, xã hội. Bảo vệ quyền con người, quyền dân tộc tự quyết, đồng thời, mọi hành vi vi phạm quyền hợp pháp của công dân, lợi ích hợp pháp của quốc gia – dân tộc đều phải bị xử lý theo pháp luật.

Xem thêm: Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong quản lý nhà nước

Cuối cùng, việc bảo vệ và thực hiện quyền tự quyết, quyền con người của người dân Việt Nam hiện nay phải đi đôi với việc chủ động đối thoại và nỗ lực phòng, chống sự xuyên tạc, kích động của các tổ chức, cá nhân chống lại xã hội. hệ thống chính trị mà cốt lõi là quyền dân tộc tự quyết; đồng thời, Tăng cường phát huy quan điểm, lập trường đúng đắn của Việt Nam về bảo vệ, bảo vệ quyền dân tộc tự quyết, quyền con người theo luật pháp quốc gia và quốc tế trong khu vực, cả đối nội và đối ngoại. p>

Đây là thông tin chúng tôi cung cấp về quyền tự quyết là gì? Nguyên tắc dân tộc tự quyết? và các thông tin pháp lý khác theo yêu cầu của luật hiện hành.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách

Viết một bình luận