Đặc điểm cơ bản của thể cáo – Cũng nh chiếu và hịch, cáo là thể văn nghị luận – Tài liệu text

Xem thêm: Câu phủ định tiếng Anh | Định nghĩa, cách dùng, cấu trúc | e4Life.vn

– Giáo viên yêu cầu 1 học sinh sử dụng tiêu đề để giải thích các tính năng, chức năng và định dạng của báo cáo. Giáo viên tóm tắt, nhấn mạnh những nét chính. – Giáo viên chơi 1 lần với chú chó yêu thích của các em và nêu những hiểu biết của các em về bố cục, nội dung bài học và chủ đề. Tóm tắt tóm tắt, nêu những nét chính. – Luận điểm cung cấp kiến ​​thức về kết bài, văn bản, nhan đề, miêu tả và vị trí đoạn trích. + Ông là người được lệnh le loi soạn thảo các công văn, tài liệu, thư từ trao đổi với quân minh, le loi cùng các tướng lĩnh bàn bạc về quân đội mu. + Kháng chiến thắng lợi, nguyễn trai tuân lệnh le loi viết lời bình. ngo đại cao, khúc khải hoàn ca, tuyên ngôn độc lập dân tộc.

2. Các đặc điểm cơ bản của Dạng văn xuôi — và Chiếu và Nhục, Cáo là Dạng lập luận

3. Vài nét tổng quan về hũ cáo lớn –

4. Đọc đoạn trích và giải nghĩa từ khó.

Viết một bình luận