Hỏi Đáp

Quy định các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức

Dịch vụ công là hoạt động được thực hiện nhân danh quyền lực nhà nước. Công vụ là nghĩa vụ của cán bộ, công chức thực hiện quyền và nghĩa vụ phục vụ nhân dân và xã hội. Vì vậy, cán bộ công chức không chỉ là người lao động, mà còn phải thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được nhân dân giao phó, có trách nhiệm trước đảng, trước nước và nhân dân.

Trên thực tế, vẫn còn có những công chức không có trách nhiệm và kỷ luật. Những hành động này cần được thực hiện một cách nghiêm túc. Do đặc thù của công chức nêu trên, ngày 17 tháng 5 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2011 / nĐ-cp về kỷ luật công chức.

Bạn đang xem: Hình thức kỷ luật cao nhất là gì

cac-hinh-thuc-ky-luat-doi-voi-cong-chuc

Điện thoại tư vấn pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức: 1900.6568

Theo quy định của lệnh này, công chức vi phạm kỷ luật có thể bị xử lý theo các hình thức sau:

– Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì áp dụng các hình thức: khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; buộc thôi việc.

– Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, áp dụng các hình thức sau: khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; cách chức; miễn nhiệm; buộc thôi việc.

Trong đó, hình thức kỷ luật được quy định như sau:

1. Hình thức kỷ luật:

Công chức sẽ bị khiển trách khi thực hiện các hành vi quy định tại Điều 9 Nghị định số 34/2011 / nĐ-cp như sau:

– Có thái độ chuyên quyền, chuyên quyền, gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ.

Xem thêm: Viên chức là gì? Quan chức là gì? Công chức là gì?

– Không thực hiện các nhiệm vụ được chỉ định mà không có lý do chính đáng.

– Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Tự nguyện từ chức, tổng số từ 03 đến 05 ngày làm việc trong tháng.

– Sử dụng tài sản công trái phép.

– Xác minh tài liệu pháp lý cho các cá nhân không đủ tiêu chuẩn.

– Vi phạm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống mại dâm và các quy định khác của pháp luật về việc làm.

2. Cảnh báo kỷ luật:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 34/2011 / nĐ-cp, công chức vi phạm một trong các hành vi sau đây sẽ bị phạt cảnh cáo:

– Ban hành các văn bản pháp lý cho những người không đủ điều kiện.

Xem thêm: Công chức, viên chức có được cấp vốn cho doanh nghiệp không?

– Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị để trục lợi.

– Không chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị về điều động, phân công công tác.

– Tham gia đào tạo, bồi dưỡng về sử dụng văn bản trái pháp luật; thi nâng ngạch công chức.

– Tự nguyện từ chức, 05-07 ngày làm việc trong tháng;

– Việc sử dụng trái phép chất ma túy phải bị Công an cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức đó quản lý.

– Cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

– Vi phạm nghiêm trọng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí, kỷ luật lao động, bình đẳng giới;

3. Hình thức xử lý kỷ luật hạ bậc lương:

Xử lý kỷ luật hạ bậc lương đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm sau đây: (Theo Điều 11 Nghị định số 34/2011 / nĐ-cp)

Xem thêm: Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp thị xã

– Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được chỉ định mà không có lý do chính đáng, ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Lợi dụng chức vụ để cố tình vi phạm pháp luật để trục lợi.

– Vi phạm nghiêm trọng pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

4. Hành động kỷ luật:

Xử lý kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm một trong các hành vi vi phạm sau đây quy định tại Điều 12 Nghị định số 34/2011 / nĐ-cp:

– Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành theo yêu cầu mà không có lý do chính đáng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

– Vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; cần cù, tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; các quy định của pháp luật như phòng, chống mại dâm đối với cán bộ công chức đã được xem xét kỷ luật;

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc phạm vi trách nhiệm của mình mà không có biện pháp ngăn chặn.

5. Hình thức kỷ luật sa thải:

Điều 13 của nghị định nêu trên quy định, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật sau đây sẽ bị khai trừ:

Xem thêm: Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

– được bổ nhiệm bằng cách sử dụng một tệp bất hợp pháp.

– Việc không hoàn thành công việc hành chính, quản trị theo yêu cầu mà không có lý do chính đáng có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

– Bị phạt quản chế hoặc cải tạo không giam giữ.

– Vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống mại dâm và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công chức.

Đối với công chức giữ chức vụ tư pháp, việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2011 / nĐ-cp và luật đặc khu.

p>

Cac-hinh-thuc-ky-luat-doi-voi-cong-chuc-2

Tư vấn pháp luật về xử lý công chức trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

6. Hành động kỷ luật để sa thải:

(Theo Điều 14 Nghị định số 34/2011 / nĐ-cp)

Xem thêm: Công chức, viên chức sinh con thứ ba

Đây là hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất áp dụng đối với công chức vi phạm các vi phạm sau:

– Bị kết án tù treo.

– Sử dụng tài liệu không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Đã cai nghiện ma tuý được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

– Tự nguyện xin thôi việc, cộng dồn từ 07 ngày làm việc trong một tháng hoặc trên 20 ngày làm việc trong một năm và đã được cơ quan tuyển dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tục.

– Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; cần kiệm, tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống mại dâm và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công chức.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm kỷ luật, công chức vi phạm kỷ luật bị xử lý khác nhau.

7. Trình tự xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức:

7.1. Thủ tục kỷ luật chính thức:

Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước sau:

Xem thêm: Cập nhật năm 2022 về Đào tạo cho Cán bộ Công chức

– Bước 1: Theo quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, đề xuất xử lý hình sự đối với cấp có thẩm quyền đề xuất xử phạt về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền. Hành động và thời điểm xử lý kỷ luật. Khi hết thời hiệu xử phạt thì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định triệu tập họp nghị án, xem xét trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền kiến ​​nghị trước pháp luật về hình thức xử lý kỷ luật, thời điểm xử phạt và thời điểm thi hành.

Trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ thì đề xuất gửi Bộ Nội vụ thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nếu cấp có thẩm quyền chưa ra quyết định kỷ luật thì phải họp kiểm điểm để thành lập hội đồng xử lý kỷ luật về việc thực hiện trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật. Thành phần hội nghị kiểm điểm và thành phần hội đồng kỷ luật do cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định.

– Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật.

7.2. Lệnh kỷ luật công vụ và công chức:

Việc xử lý kỷ luật đối với công chức được thực hiện như sau:

– Bước 1: Tổ chức cuộc họp đánh giá;

– Bước 2: Thành lập Ủy ban kỷ luật;

Xem thêm: Những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm

– Bước 3: Thẩm quyền ra quyết định kỷ luật.

Lưu ý:

– Các trường hợp xử lý kỷ luật đối với công chức bị khởi tố, bắt tạm giam, tạm giam trước khi có kết luận của Cơ quan điều tra, truy tố có thẩm quyền theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì không thực hiện bước 1 khi vi phạm. được xác định.

– Không áp dụng bước 1 và bước 2 nếu công chức, viên chức đã bị tòa án kết án tù có thời hạn nhưng không được quản chế hoặc bị tòa án kết án về hành vi tham nhũng 2.

8. Cán bộ, công chức có được chuyển đổi từ ngạch công chức sang viên chức khi bị xử lý kỷ luật không?

Tóm tắt Câu hỏi:

Xin hỏi luật sư: Cán bộ, công chức sau khi bị kỷ luật có được chuyển từ công chức sang công chức không? Cán bộ công chức bị phạt từ công chức thành viên chức có được chuyển lại công chức trong thời hạn một năm không?

Chuyên gia tư vấn:

Theo quy định tại Điều 79 Khoản 1 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, các hình thức kỷ luật công chức sau đây được quy định:

Xem thêm: Cách Tính Thu nhập Thêm Cuối năm cho Cán bộ Công chức

“1. Công chức vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

p>

a) bị lên án;

b) Cảnh báo;

c) Giảm lương;

d) Hạ cấp;

d) sa thải;

e) Buộc thôi việc. “

Điều 78 (1) Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ như sau:

Xem thêm: Chức danh, chức danh, số hiệu của cán bộ, công chức cấp thị xã

“1. Những người vi phạm các quy định của luật này và các luật khác có liên quan sẽ bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau đây tùy theo tính chất, mức độ vi phạm:

p>

a) bị lên án;

b) Cảnh báo;

c) Bãi nhiệm;

d) Bãi nhiệm. “

Theo quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, khi xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức thì áp dụng hình thức kỷ luật nêu trên, chuyển từ viên chức sang viên chức. .

Hiện chưa có quy định nào. Những cán bộ, công chức bị xử phạt được chuyển từ công chức sang công chức trong thời hạn một năm, có thể chuyển lại thành công chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button